Päihdekasvatus ja pelikasvatus alakouluissa | EHYT ry

Olet täällä

Päihde- ja pelikasvatus alakouluissa

Tarjoamme alakoulun oppilaille sekä päihde- että peliaiheisia oppitunteja (Juteltaisko ja Pelitaito). EHYTin päihde- ja pelikasvatuksen menetelmät auttavat lisäämään oppilaiden terveysosaamista (tiedot, taidot, kriittinen ajattelu, itsetuntemus ja eettinen vastuullisuus) ja sitä kautta edistävät haitattomampaa päihde- ja pelikulttuuria.​
JUTELTAISKO?
PELITAITO-OPPITUNNIT JA -VANHEMPAINILLAT
SMOKEFREE -RASTIRATA
UTBUD PÅ SVENSKA

Juteltaisko?

Mitä? Tarinoihin ja keskusteluun perustuva päihdekasvatusmenetelmä.
Miksi? Vastaa lasten tarpeeseen käsitellä heitä askarruttavia tupakointiin ja alkoholiin liittyviä kysymyksiä. Innovatiiviset, tarinalliset opetusmenetelmät innostavat lapsia. Vanhemmat ymmärtävät entistä paremmin, miten lapset näkevät ja kokevat päihteet.
Kenelle? Alakoulun 5. ja 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen.

Järjestöjen yhteisessä ånni-hankkeessa (hankkeen tuotoksiin voit tutustua ånnin verkkosivuilla ja Innokylässä) kehitetty Juteltaisko?-menetelmä on tarinoihin ja keskusteluun perustuva päihdekasvatusmenetelmä, joka pureutuu lapsia askarruttaviin alkoholia ja tupakkaa koskeviin kysymyksiin.

Juteltaisko?-oppitunnit

Oppitunnilla keskustellaan sosiaalisista tilanteista, joissa lapset usein törmäävät alkoholinkäyttöön tai tupakointiin. Menetelmänä on tarinallinen etäänyttäminen. Oppitunneilla oppilaat kirjoittavat tarinoita virikekuvista ja nämä tarinat puretaan yhdessä keskustellen. Tarkoituksena on, että oppilaiden ei tarvitsisi kertoa omista kokemuksistaan, vaan he voisivat kertoa näkemyksiään virikekuvien tilanteiden avulla. Osassa tilanteista on kyse nuorten päihteidenkäytön ehkäisemisestä, ja osassa vanhempien nuorille antamasta esimerkistä.

Juteltaisko?-vanhempainilta

Tavoitteena on käynnistää keskusteluja päihteistä vanhempien välillä vanhempainillassa, sekä vanhempien ja lasten välillä kodeissa. Jakaa hyviä käytäntöjä ja mielipiteitä sekä pohtia yhdessä, miten arki sujuisi hyvin. Keskustelun tueksi havainnollistetaan oppilaiden tekemien tarinoiden avulla miten suuri merkitys sosiaalisilla tilanteilla on siinä, minkälaisen mielikuvan lapset saavat alkoholista ja tupakasta. 

Hinnat: Hinnat sisältävät oppitunnit, vanhempainillan ja kouluttajan matkakulut.

1 päivä (max 2-3 ryhmää) & vanhempainilta 200 € / kouluttaja
Yli 3 päivää      170 € / päivä / kouluttaja

Tilaukset: koulutukset(a)ehyt.fi


Pelitaito-oppitunnit ja -vanhempainillat

Mitä? Oppitunnit vahvistavat oppilaiden tietoja ja taitoja liittyen pelaamisen hyötyihin ja haittoihin sekä pelaamisen hallintaan ja 5.-6.-luokkalaisilla myös sosiaalisen median käyttökulttuuriin.. Vanhempainillat lisäävät vanhempien ymmärrystä pelaamisesta osana lasten ja nuorten maailmaa ja kannustavat heitä aktiivisempaan pelikasvatukseen. 
Miksi? Digipelaaminen on tärkeä osa kodin ja koulun mediakasvatusta. Lasten, vanhempien ja koulun rakentava vuoropuhelu pelaamisesta tukee positiivisen ja turvallisen pelikulttuurin muodostumista ja ehkäisee pelihaittoja.
Kenelle?  1.-9. luokkien oppilaille ja heidän vanhemmilleen.

Pelikasvatus on tärkeä ja ajankohtainen osa mediakasvatusta. Pelitaito-oppitunnit vahvistavat oppilaiden tietoja ja taitoja liittyen pelaamisen hyötyihin ja haittoihin sekä pelaamisen hallintaan. 5.-6. luokkien koulutuksessa käsitellään myös sosiaalista mediaa. Pelitaito-tunteja täydentävät vanhempainillat, joissa tarjotaan tietoa pelaamisesta ja vahvistetaan kodin asemaa pelikasvatuksessa. Pelitaitoa ammattilaisille -koulutus on esimerkiksi opettajille tai nuorisotyön ammattilaisille suunnattu koulutus lasten ja nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja pelikasvatuksesta.

Pelitaito-oppitunnit

Pelitaito-tunnit ovat yhden oppitunnin (45min.) mittaisia keskusteluun pohjautuvia tunteja digitaalisesta pelaamisesta. Tuntien tavoitteena on lisätä peruskoulun oppilaiden kykyä tarkastella pelaamista niin laajempana ilmiönä kuin omassa elämässään. Pelitaito-tunnit sisältävät muun muassa pelaamisen vaikutusten, hyötyjen ja haittojen tunnistamista sekä tasapainon hahmottamista pelaamisen ja muun elämän välillä. Keskustelua herätellään esimerkiksi aiheeseen liittyvillä tietokilpailukysymyksillä. 5.-6.-luokkalaisilla sosiaalisesta mediasta keskustellaan itsensä julkaisun, henkilötietosuojan sekä someen ja puhelimen käyttöön liittyvän vapauden ja vastuun näkökulmasta. Ryhmien maksimioppilasmäärä on 30 henkeä. Oppitunteja voi pitää päivässä korkeintaan viisi.

Vanhempainillat

Peliteemaiset vanhempainillat (90min) rakentuvat alustuksesta ja ryhmäkeskusteluista. Näiden kautta pyritään lisäämään vanhempien tietoutta pelimaailmasta, antamaan käytännön vinkkejä pelaamisen hallintaan ja neuvomaan peliharrastuksen toteuttamiseen tasapainoisena osana lapsen tai nuoren arkea. Vanhempainiltojen yhteydessä jaetaan pelikasvatuksen materiaalipaketti.

Hinnat: Hinnat sisältävät kouluttajan matka- ja materiaalikulut.

Pelitaito-tunnit 1 päivä (max 5 tuntia) & vanhempainilta 300 € / kouluttaja
Pelitaito-tunnit 1 päivä (max 5 tuntia)     200 € / kouluttaja
Pelitaito-tunnit yli 3 pv 170 € / päivä / kouluttaja
3 pv jälkeen viimeinen ns. lyhyt päivä (1-2 ryhmää) 75 € / kouluttaja
Vanhempainilta 1,5h    200 € / kouluttaja
Opettajien info 1h (myydään Pelitaito-tuntien yhteydessä) 100 € / kouluttaja

Tilaukset: koulutukset(a)ehyt.fi


Smokefree-rastirata

Smokefree-rastirata on opetusmateriaali erityisesti 5.–6. luokkien opetukseen. Rastiradan tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan tupakoinnin sekä nuuskan ja sähkösavukkeen valmistuksen ja käytön vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Rastirataan kuuluu viisi tehtäväpistettä, joita kierretään ryhmissä. Rastirata voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan 2 x 45 minuutin oppitunnilla. Materiaali sisältää ohjaajan oppaan, joka toimii purkukeskustelun apuvälineenä. Materiaali tukee uuden opetussuunnitelman tavoitteita.

Rastiradan tehtävät soveltuvat hyvin myös yläkouluikäisille. Kannattaa myös huomata, että yksittäisiä tehtäviä voidaan hyödyntää eri aineiden opetuksessa. Rastiratamateriaali löytyy alta pdf-tiedostoina. Rastiradan painettua versiota voi tilata postimaksujen hinnalla EHYT ry:ltä.

Valmistelut 

Tulosta materiaalit. Riippuen ryhmän koosta kutakin tehtävämonistetta kannattaa tulostaa 1-2 kappaletta. Vastauslomakkeita tarvitaan yksi per ryhmä. Tupakan tarina -juliste on osa rastia nro 4. Lue läpi opettajan ohje ennen tuntia. Järjestä pulpetit viiteen ryhmään. Jaa tehtävämonisteet valmiiksi kullekin rastille tekstipuoli alaspäin.

Ohjaajan opas (pdf)
Tehtävärastit 1-5 (pdf) 
Tupakan tarina -juliste (pdf, koko A3)
Vastauslomake (pdf)

Materiaali on saatavilla myös ruotsinkielisenä:

Lärarhandbok (pdf)
Uppgifter nr 1-5 (pdf)
Tobakens historia (pdf, storleken A3)
Svarsblankett (pdf)


Utbud på svenska

Utbildningar och material riktat till lågstadier hittas på:

http://www.ehyt.fi/sv/rusmedels-och-spelfostran-p%C3%A5-l%C3%A5gstadiet

 

Beställningar och mer information:

Katarina Rehnström
Utbildningsplanerare
katarina.rehnstrom(at)ehyt.fi
050 408 1725


>Takaisin alkuun

 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
9 + 3 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.