Olet täällä

Löydä ehdokkaasi

Tältä sivulta löydät ehdokkaat, jotka ovat mukana ehkäisevän työn edistämisessä. Tutustu ehdokkaisiin ja heidän näkemyksiinsä ehkäisevästä työstä.

Vas.
Keski-Suomi
Saarijärvi
61
Kaikki alkaa vauvasta. Neuvolapalvelut ja laadukas varhaiskasvatus ovat todella tärkeä asia. Kunnissa pitää olla matalan kynnyksen toimipisteitä, koska monet kokevat viranomaisten puhuvan "omaa" kieltä. On ymmärrettävä reaalimaailmaa. Kunnollinen perustulo auttaa hallitsemaan omaa arkielämää paremmin kuin sadat erilaiset etuudet. Pykäläviidakko ja byrokratia ovat tsaarinaikaista. Oppivelvollisuusikä nostettava 18 ikävuoteen ja saatava maksuton toisen asteen koulutus. Ihmiskeskeistä toimintaa!
Vihr.
Pirkanmaa
Akaa
52
Ehkäisevään työhön tulee laittaa lisää resursseja. Moniammatillista yhteistyötä pitää lisätä ja ihmistä tulee kuulla ja auttaa yksilönä.
Kesk.
Oulu
Oulu
39
Ennaltaehkäisevää työtä tulee lisätä kaikilla osa-alueilla, sillä ennaltaehkäisevä työ säästää lopullisia sosiaali-ja terveyspalvelujen kustannuksia tarkasteltaessa.
PS
Uusimaa
Vantaa
32
SKP
Varsinais-Suomi
Turku
66
On jokaisen etu, että yhteiskunnassa kaikki voivat hyvin. Kaikki lähtee lapsuudesta. Meidän tulee siis taata oikeus hyvään elämään jokaiselle. Tulisin kuulemaan kaikkien niiden mielipiteitä, joita päätökset koskevat, sekä myös muita asiantuntijoita. Olette esittäneet erittäin hienosti teesinne, ja osaatte varmasti antaa neuvoja ja tuoda esiin uusia ajatuksia vastakin. En siis lähde kehittelemään tässä mitään tarkempaa ideaa itse.
Vihr.
Oulu
Oulu
27
Nykyisin huumeongelmien hoitoon hakeutumista hidastaa ja jopa estää pelko huumausaineiden käyttöön liittyvistä rikosrangaistuksista. Lainsäädäntöä on muutettava siten, että hoitoon voi hakeutua helpommin. Tärkeintä on kuitenkin kuunnella asiantuntijoita lainsäädännön muutoksissa ja ottaa heidän lausuntonsa huomioon.
Vihr.
Uusimaa
Tuusula
36
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on otettava vakavasti tulevalla vaalikaudella. Koulutusleikkauksia on peruttava, amisreformia kehitettävä ja peruskoulu täytyy pelastaa. Tarvitsemme kohdennettua tukea lapsillemme ja nuorillemme.
Vihr.
Helsinki
Helsinki
26
Eduskunnan tulee rakentaa kattava mielenterveys- ja päihdestrategia. Ennaltaehkäisevän työn tukemiseen on rakennettava paremmat mekanismit esimerkiksi korottamalla järjestöjen rahoitusta, ja panostamalla ennaltaehkäisevään työhön kunnissa. Olen myös työni puolesta ollut laatimassa Terapiatakuu-kansalaisaloitetta, joka takaisi nopeamman pääsyn mielenterveyspalveluiden piiriin, ja ehkäisisi siten myös päihdeongelmia. Terveyden edistämisen tulee olla tulevan eduskunnan työn keskiössä.
KD
Oulu
Oulu
56
Kaikessa päätöksenteossa on alettava huomioimaan paremmin todelliset kokonaiskustannukset, niin yhteiskunnan muilla sektoreilla, kuin myös kustannukset kansalaisille. Esim. Marevan hoidolle vaihtoehtoisten, vähintään yhtä hyvien hoitojen korvattavuudesta päätettäessä on otettava huomioon myös laboratorio- ja matkakulut sekä hoidon säätämiskustannukset. Hoidon terveysvaikutuksia arvioitaessa on huomioitava myös Marevan hoidon negatiiviset vaikukset ruokavalioon (kasvisten välttäminen).
PS
Kaakkois-Suomi
Mikkeli
26
On tärkeää havaita ongelmanuori päihdeongelman alkutaipaleella, mielellään ennen ensimmäistä käyttökertaa. Hänelle tulee antaa tukea ongelmissaan, oli kyseessä vaikeudet/motivaation puutte opiskelussa, kuulumattomuuden tunne tai yksinäisyys. Tarjotaan nuorelle tukea ja vaihtoehtoisia harrastuksia sekä tekemisen kautta sosiaalisten suhteiden rakentamista, päihteiden sijaan.
KD
Uusimaa
Karkkila
39
Lapsille ja nuorille tulisi suunnata päihdekasvatusta jo peruskoulun 5 lk:lta alkaen yläkouluikään ja II asteelle saakka. Päihdekasvatuksen tulisi olla suunnitelmallista ja informatiivista. Kouluissa ja oppilaitoksissa tulee tehdä päihteiden vastaista työtä vaikuttamalla nuorten asenteisiin. Terveystarkastuksien tulee sisältää päihdekasvatusta sekä kertoa päihteiden haitoista terveyteen. Tietoa tulee suunnata myös lasten vanhemmille ja tukea vanhempien päihteettömyyttä ja peliriippuvaisuutta.
Kesk.
Satakunta
Eurajoki
43
Esimerkiksi mahdollistamalla köyhienkin perheiden lapsille mahdollisuuden harrastamiseen ja liikuntaan tukemalla seuroja ja perheitä.
PS
Kaakkois-Suomi
Mikkeli
52
Valistus on luullakseni tärkein menetelmä lainsäädännön lisäksi. Alkoholin osalta valistus pitäisi kohdentua pois humalahakuisuudesta. Nuorison tupakointia voidaan vähentää lainsäädännön avulla ikärajoja asettamalla sekä laajemmilla tupakointikielloilla. Huumeiden käyttö pitää olla ehdoton "EI". Peliriippuvuuden osalta toimijat pitää velvoittaa valvomaan varojen käyttöä pelaajien osalta.
SDP
Varsinais-Suomi
Turku
53
Monin eri tavoin. Ehkäisevä työ edistää kansalaisten hyvinvointia ja ehkäisee haittoja ennalta. Pitkällä aikavälillä ehkäisevä työ on edullista ja erittäin kustannustehokasta. Varhain annettu tuki on vaikuttavinta oli kyse sitten lapsista, nuorista tai aikuisista. On aina parempi puuttua ennen kuin ongelmia syntyy tai ennenkuin niistä tulee vakavia. Ehkäisevän työn merkitys tulee tunnistaa ja ottaa yhä paremmin huomioon päätöksenteossa.
Vas.
Pirkanmaa
Tampere
43
Ehkäisevän työ rahoitusta on lisättävä. Rahoitusta on varattava niin valtion talousarviossa kuin kuntienkin budjeteissa. Valtion on myös huolehdittava kuntien valtionosuuksien tasosta, jotta kunnilla on mahdollisuus toteuttaa ehkäisevää työtä. Panostamalla ehkäisevään työhön parannetaan monen ihmisen elämänlaatua ja estetään tulevia suurempia kustannuksia. Kyse on investoinnista, ei pelkistä menoista.
RKP
Helsinki
Helsinki
59
Kynnys päästä hoitoon tulee madaltaa. Ongelman aikainen tunnistaminen ja puheeksi ottaminen pitäisi olla mahdollisimman helppoa.
KD
Oulu
Alavieska
59
Ensinnä on lisättävä talaoudellisia resursseja ohjaamalla pelien voittotuottoja kunnallisiin tai maakunnallisiin kooridinaattorien palkkaukseen, jotka huolehtisivat alueensa ennaltaehkäisevän työn järjestämisestä ja vastuunjaoista kolmannensektorin ja julkistalouden kanssa. Haittaverot tappiinsa ja niillä varoilla työntekijöitä kentälle. Lapsille ja nuorille psykoterapiapalvelut kuntoon, toiminnalliset ja luovat terapiat mukaan luettuna. Moni ongelma alkaa psyykkisestä pahoinvoinnista.
PS
Vaasa
Kokkola
38
Meidän tulisi antaa kodinhoitotukea enemmän perheisiin. Sen jälkeen kuntouttavaa terapiaa nuorille enemmän.
PS
Kaakkois-Suomi
Pieksämäki
55
Turvataan ennalta ehkäisevästi kiusaamista. Keskustellaan, neuvotaan, pohditaan kiusaamisen ehkäisyä ja valvotaan kiusaamista. Kiusaaminen on laaja ongelma, jota voidaan ehkäistä vahvemmalla tiedostamisella, valvonnalla ja seurannalla. Kenenkään ei pidä tulla kiusatuksi.
Kok.
Rovaniemi
36
Entisenä syyttäjänä haluaisin lisätä poliisin ja lastensuojelun resursseja, jotta nuoriin voidaan kohdistaa ennaltaestävää rikostorjuntatyötä. Ensikotitoiminnan on jatkuttava ja sitä tuettava! Valtionosuutta lisättävä jotta ensikodit eivät olisi riippuvaisia kuntien maksukyvystä. Perheväkivaltaan liittyvää terapiaa, kuntoutusta ja neuvontaa rikosprosessiin lisättävä. Matalankynnyksen neuvonta- ja ohjaamotyötä ja etsivää nuorisotyötä on tuettava, jotta syrjäytymisvaarassa olevat löydetään.
Vihr.
Helsinki
Helsinki
52
Parhaiten ehkäisevää työtä tehdään huolehtimalla julkisista hyvinvointipalveluista kuten perheiden palveluista ja koulutuksesta sekä ehkäisemällä köyhyyttä. Vaalilauseeni on ”Ettei ketään jätettäisi”. Ketään ei saa jättää heitteille, masentunutta nuorta ei saa unohtaa jonoon eikä yksin asuvaa vanhusta kotiinsa. Hyvinvointi-Suomella on varaa huolehtia jokaisesta. Varallisuus tai asuinpaikka ei saa estää ketään saamasta tarpeenmukaisia palveluita.
KD
Häme
Hattula
51
Tarvitaan asennemuutosta, jotta nähdään ehkäisevän työn merkitys. Rahoitusta tulee lisätä.
KD
Vaasa
Ilmajoki
47
Ennen kaikkea päätöksenteossa tulee huomioida riittävien resurssien osoittaminen ennaltaehkäisevään työhön. Ehkäisevällä työllä voidaan ehkäistä ihmisten jopa elämän mittaista kärsimystä ja myös taloudelliselta kannalta katsottuna saavuttaa todella merkittäviä säästöjä.
KD
Satakunta
Eura
40
Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin on panostettava. Lapset tarvitsevat ennen kaikkea vanhempiaan! Vanhemmat tarvitsevat tukea kasvatustehtäväänsä ja parisuhteen hoitoon. Lapsilisiä ja kotihoidontukea on korotettava, jotta lasten kotihoito voisi olla yhtenä varteenotettavana hoitovaihtoehtona. Ilmaista kotiapua pitäisi olla x määrä kaikille lapsiperheille. Riittävästi sosiaalialan ammattilaisia kouluille, myös alakouluille. Terveydenhoitajakäyntien tulisi olla kaikille ilmaisia!
KD
Pirkanmaa
Lempäälä
49
1) Päiväkotien ja koulujen ryhmä- ja luokkakoot on oltava riittävän pienet 2) Erityistä tukea tarvitseville lapsille pitää olla riittävästi tukea tarjolla 3) perheneuvoloiden resurssit on oltava riittävät 4) ammatillisen koulutuksen tason pitää olla riittävän korkea niin, että nuoret eivät jää yksin opintojensa kanssa 5) etsivään nuorisotyöhön ja nuorten pajatoimintaan pitää panostaa 6) lasten ja nuorten harrastustakuun pitää toteutua joka kunnassa 7) lastensuojelussa riittävät resurssit
Vihr.
Häme
Hämeenlinna
43
Syrjäytymiseen ja terveyseroihin pitää puuttua joka tasolla, ongelmien kasaantuessa yhteiskunnan turvaverkon pitää toimia. Mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoon on saatava apua mahdollisimman matalalla kynnyksellä.
KD
Oulu
Kempele
54
Meidän tulee pystyttää matalan kynnyksen mielenterveyden "ensiapu- ja hoitopaikkoja" nuorille ja vanhemmille, jotta ihmiset saavat apua arkensa sietämiseen. Arjen pitäisi olla niin laadukasta, että sitä kestää ilman päihteitä.
KD
Savo-Karjala
Lapinlahti
52
Jokaiselle kohderyhmälle tulee suunnata omaa ennaltaehkäisevää työtä. Esimerkiksi nuoria tulee kohdata monissa eri paikoissa mm. oppilaitoksissa, nuorisotyössä, harrastuksissa ja seurakunnissa. Myöskin tavoittamistavat tulee olla monipuolisia kuten pelejä, elämyksellisyyttä, kampanjoita, kilpailuita, draamaa, vertaisvalistusta. Nuorten kohtaamisessa tulee olla mukana osallisuutta, vuorovaikutusta ja dialogia. Tiedon lisäksi tarvitaan ennen kaikkea nuorten oman ajattelun herättelyä.
Vihr.
Kouvola
33
Ehkäisevälle työlle pitää taata riittävät resurssit. Lisäksi on tärkeää tehdä eri alojen välistä yhteistyötä. Varhainen puuttuminen on kannattavaa sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta.
Vas.
Uusimaa
Vantaa
24
Ehkäisevä työ on kestävää politiikkaa niin inhimillisesti kuin myös taloudellisesti. Eriarvoisuus ja päihdeongelmat ovat kärsimyksen lisäksi yhteiskunnallisesti iso meno erä. Ehkäisevä työ auttaa nyt ja tulevaisuudessa.
KD
Oulu
Kalajoki
65
Etsivä nuorisotyö aktiiviseksi, riittävästi toimijoita. Koulujen opintoohjaajat, kuraattorit , kaupungien , seurakuntien nuoriso-ohjaajat yhteistyöhön, viikonloppupartioita.
Vihr.
Uusimaa
Lohja
41
Nuorilla pitäisi olla kohtaavia, kuuntelevia ja kuulevia aikuisia ympärillään. Nuorisotyön jalkautuminen perusopetukseen ja toiselle asteella sekä aito kohtaaminen. Myös hyvät opiskeluhuollon palvelut helpottavat varhaista tukea.
SDP
Savo-Karjala
Leppävirta
44
Täytyisi ymmärtää ehkäisevän työn asema osana palvelukokonaisuuksia sekä suunnata siihen resurssia.
FP
Lappi
Kittilä
54
Terveys kuuluu kaikille! Poistetaan asiakasmaksut. Jokaisella tulee olla oikeus päästä verovaroin maksettuun terveydenhuoltoon, sairaanhoitoon ja hammashoitoon.
Vihr.
Uusimaa
Espoo
37
Kunnille tulee antaa riittävät resurssit ja kannusteet ehkäisevän sosiaali- ja terveystyön hoitamiseen. Koska ehkäisevä työ on harvassa tapauksessa lakisääteistä, se on liian usein se, mistä ensimmäisenä leikataan, kun kunnilta loppuvat rahat. Juuri ennalta ehkäisevällä toiminnalla voitaisiin pitkällä tähtäimellä säästää paitsi surullisia ihmiskohtaloita myös riihikuivaa rahaa. Kuntia voisi esimerkiksi kannustaa käyttämään jonkun tietyn prosentin sote-rahoituksestaan ennalta ehkäisevään työhön.
KD
Pirkanmaa
Tampere
55
Ehkäisevä työote pitää läpileikata kaikkea. Lapsiperheiden arkea tulee helpottaa, matalan kynnyksen tukea herkästi tarjota, köyhyyttä ja yksinäisyyttä poistaa. Riippuvuuksiin tulee mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tarttua, laadukasta hoitoa, kuntoutusta ja tukea tarjota. Ihmiset,perheet tulee kohdata kokonaisvaltaisesti. Lapsille turvallinen kasvuympäristö on tärkeä. Läheisistä, turvallisista ihmissuhteista ja harrastusmahdollisuuksista tulee huolehtia. Resursseja, euroja tähän työhön tarvitaan.
Lib.
Pirkanmaa
Tampere
30
Huumeiden dekriminalisointi helpottaisi huomattavasti päihdeongelmaisten hoitoon hakeutumista. Myös nuorisotyöhön ja lastensuojeluun suunnattavat varat tuovat tulevaisuudessa säästöjä ehkäisyn syrjäytymistä.
Vihr.
Savo-Karjala
Joensuu
39
Tarvitaan esimerkiksi moniammatillista yhteistyötä ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Kokoaikainen ehkäisevän päihdetyön koordinaattori on saatava jokaiseen maakuntaan.
Kok.
Helsinki
Helsinki
44
Alkoholismin sairauskäsite on jalkautettava valistamisen kautta jo huomattavasti nuoremmille kouluissa. Vasta kun ymmärrämme että kyse on sairaudesta, eikä omasta valinnasta, saadaan annettua oikeaa apua. Alkoholistin läheisen avuntarve on yhtä tärkeä kuin päihderiippuvaisen. Keskittämällä enemmän resursseja läheisiin, saadaan päihderiippuvainen paremmin avun piiriiin. Omaan oman toipumiskokemuksen sekä olen Suomen suurimman toipumiskeskeisen minnesotamallisen hoitolaitoksen perustaja.
RKP
Helsinki
Helsinki
30
Vihr.
Pirkanmaa
Vesilahti
47
Ehkäisevää työtä tulisi edistää tarttumalla konkreettisesti toimeen; tiedottamalla, neuvomalla, auttamalla ja mahdollistamalla. On varmistettava toimivat ehkäisevän työn toteuttamisen rakenteet.
KD
Keski-Suomi
Jyväskylä
Tekemällä yhteistyötä järjestöjen kanssa, edistämällä päihde- ja mielenterveyspalvelujen saumatonta kehittämistä, tarjoamalla kaikille lapsille ja nuorille harrastusmahdollisuuksia ja kertomalla päihteiden käyttöön liittyvistä asioista. Lisäksi päihteettömän yhteisöllisyyden vahvistamisella voidaan osaltaan ehkäistä päihteidenkäyttöä.
KD
Oulu
Kuhmo
66
Suomessa tulisi saada voimaan laki, jolla voidaan määrätä raskaana oleva päihdeäiti hoitoon. Norjassa on ollut vuodesta 1995 saakka voimassa laki, jonka nojalla päihteitä käyttävä raskaana oleva nainen voidaan ottaa tahdonvastaiseen hoitoon. Ja kokemukset ovat olleet hyviä. Norjassa on todettu, että laki toimii myös epäsuorasti: pakkohoitoon joutumisen uhka tekee äidit vastaanottavaisemmiksi vapaaehtoiselle hoidolle.
KD
Varsinais-Suomi
Koski Tl
42
Kouluissa, neuvoloissa ym oltava riittävästi valistusta päihteiden haitoista sekä nuorille että perheille. Avuntarvitsijat tulisi tavoittaa oikea aikaisesti eli todella matalakynnyksistä neuvoa, apua ja tukea. Etsivää nuorisotyötä eli syrjäytymisen ehkäisyä. Nuoria hyvien harrastusten pariin.
KD
Helsinki
Helsinki
66
Saamalla mahdollisimman moni ns. kohtuukäyttäjä ymmärtämään vaarat ennen ongelmakäyttöön siirtymistä. Ihmiset usein väittävät olevansa kohtuukäyttäjiä, vaikka ovat jo kaltevalla pinnalla. Asiat lipsahtavat niin pikkuhiljaa eteenpäin, ettei käyttäjä eikä ympäristö tajua muuttaa suuntaa. Riippuvuuden mahdolisuus kielletään. Teesit ovat hyviä! Nuoriin panostaminen on kullanarvoista. Olen käynyt katkaisuasemalla (Hangonkadulla) puhumassa. Valitsin 0- toleranssin ollakseni turvallinen vahva esimerkki.
Kesk.
Satakunta
Pori
39
Järjestetään jokaiselle ihmiselle paikkoja ja tehtäviä tuntea itsensä merkitykselliseksi. Ihminen, joka tuntee itsensä tärkeäksi ei lankea turhiin houkutuksiin kovin helposti.
KD
Lappi
Kemijärvi
49
Nuorten syrjäytymistä on estettävä puuttumalla mm. yksinäisyyteen. On tärkeää, että jokaisella lapsella tai nuorella on mahdollisuus tukeutua ainakin yhteen turvalliseen aikuiseen. Vaikeuksissa olevia perheitä tulee tukea. Harrastus- ja liikuntatoiminnan mahdollisuuksien tasa-arvon on toteuduttava. Jokaisella nuorella pitää olla mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen. Päihteetöntä elämäntapaa on edistettävä, ja päihteiden saatavuutta tulee rajoittaa ja hintoja säädellä lainsäädännön keinoin.
Kesk.
Keski-Suomi
Jyväskylä
63
Turvallisten kasvuolojen luominen lapsille ja nuorille on oltava yksi tärkeimmistä tavoitteista yhteiskunnassa. Vanhemmuutta on tuettava ja vahvistettava. Kaikille nuorille on järjestettävä vähintään yksi harrastus, nuorten rinnalla on kuljettava ja heitä on kuultava ja kuunneltava. Päihdevalistusta on annettava kouluissa ja hoito- ja kuntoutuspaikkoja tarvitaan lisää heille, jotka ovat jo ongelmissa.
Vas.
Keski-Suomi
Jyväskylä
51
EOP
Pirkanmaa
Nokia
29
Mielestäni tärkeää on päihdepolitiikan inhimillistäminen. Päihdepolitiikassa käytettävien keinojen tulee olla ennemmin sosiaali- ja terveydenhuollon keinoja kuin rikoslain käyttäminen ja rankaiseminen. Huumausaineita koskevan lain ja päihdepolitiikan lähtökohdaksi tulee ottaa huumausaineista johtuvien haittojen vähentäminen huumausaineiden käytön estämisen sijasta. Asiantuntijajärjestöjen ehdotusten mukaisesti EOP kannattaa huumausaineiden käytön rangaistavuudesta luopumista.
KD
Uusimaa
Espoo
62
Kaikkien rahapelien mainonta tulee kieltää. Pelikoneet 18v kiellettyihin omiin ovella erotettuihin tiloihin, pelaamiseen rekisteröinti ja raja max 300 euroa kuukaudessa nettohäviö. Aarrearkkuostot peleissä tulee kieltää. Alkoholimainonta tulee kieltää, ja alkoholipulloihin ja -tölkkeihin etiketit kuten nykyisin tupakka-askeissa. Huumerikosten rankaisuasteikkoa tulee kiristää. Huumeet pysäytettävä rajoille, huumekoiravalvontaa tulee lisätä.
KD
Satakunta
Jämijärvi
30
Ehkäisevä työ alkaa mielestäni perheistä. Varhainen tuki perheille on tärkeää. Siispä esimerkiksi lisää perhetyöntekijöitä kuntiin nimenomaan ennaltaehkäisevään työhön.
KD
Savo-Karjala
Joensuu
65
Luodaan nuorille mahdollisuudet turvalliseen kasvuun ja vähennetään eriarvoistumista kaikilla elämän alueilla.
Vas.
Keski-Suomi
Jyväskylä
48
Meillä kaikilla on vastuu toistemme hyvinvoinnista. Kysytään kaverilta kuinka voit ja kuunnellaan aidosti. Tarvitaan myös matalankynnyksen palveluita, nopeaa hoitoonpääsyä, silloin kun tarvitaan ammattiapua. Perusterveyden ja sosiaalihuollon palvelut lähelle kansalaista.Toisaalta tarvitaan paljon informaatiota siitä mitä tehdään silloin kun "ote lipsuu".
KD
Helsinki
Helsinki
56v
Kouluissa päihdevalistusta sekä poliisin että entisten huumeorjien kertomuksia vapautumisesta ja miten helposti riippuvuus alkaa, jotta nuoret tietäisivät, ettei asian kanssa voi leikitellä.
PS
Lappi
Rovaniemi
64
Olen lopettanut alkoholin ja tupakan nauttimisen 25v sitten. Alkoholin käyttö ei koskaan ollut hallinnassani. Menin lopulta AA-kerhoon ja sieltä sain raittuden. En oikein usko kohtuukäyttöön. On ihmisiä, jotka ovat ensimmäisen ryypyn jälkeen koukussa alkoholiin. Samoin koukuttavat tupakka, huumeet, tabletit ja pelit. Parempi, kun ei koskaan kokeilisikaan, mutta sehän on tietysti valtaosalle mahdotonta. Kutsukaa kouluihin luennoimaan AA, Minnesotahoidossa ollut, huumerippuvuudesta selvinnyt jne.
Vas.
Vaasa
Pietarsaari
Nuorten mielenterveys on mielestäni yksi tärkeimpiä kysymyksiä.
KD
Helsinki
Espoo
47
Riittävä henkinen tuki, opetustunnit ja opintojen ohjaus taattava nuorille. Nuoret eivät voi odottaa 3 kk päästäkseen keskustelemaan asiantuntijan kanssa.
SDP
Pirkanmaa
Mänttä-Vilppula
63
Kuten EHYT esittää, ehkäisevää päihdetyötä tulee vahvistaa valtioneuvoston periaatepäätöksellä, joka kattaa laajasti eri ministeriöiden toimialoja. Ehkäisevän työn kattavuus ja merkitys tulee avata, ja tukea sitä myös taloudellisesti ja henkilöstöresursseilla.
KD
Savo-Karjala
Siilinjärvi
42
Tulisi luoda toimiva prosessi, jossa ehkäisevään työhön saadaan myös media ja julkimoita mukaan kampanjoimaan. Ammattitaitoinen henkilökunta, joka tekee sydämellä ja on kykyä saada yhteys nuoriin.Innovatiivisuus ja rohkeus eri projekteihin. Perheisiin kontakti jo pikkulapsivaiheessa. Neuvolan terkkarit ja hammashoito avainasemassa. Tuetaan läsnäolevaa vanhemmuutta, vähennetään suorituspaineita kasvatuksessa. Matalan kynnyksen yhteisöllisiä paikkoja kommunikointiin. Rakkautta, rajoja ja turvaa!
SKP
Varsinais-Suomi
Turku
50
KD
Kaakkois-Suomi
Pieksämäki
60
Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puuttuminen. Vanhempien tulisi saada tietää nuortensa tilanteesta, varsinkin huumeiden tai muiden päihteiden osalta tai mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Yhteistoimintaa eri organisaatioiden välillä jalkautumalla.
KD
Honkajoki
67
Nuorille tulee luoda polkuja ammatilliseen koulutukseen, oppisopimuskoulutus ja ammatillinen koulutus työssäoppimisen kautta. Päihdekuntoutujien tulee saada asianmukaista hoitoa jokaisen kunnan tai kuntayhtymän tuottamana. Kuntoutusohjelman tulee olla riittävän pitäkestoinen ja kuntoutujille tulee järjestää aktiviteettaja, jonka kautta myös fyysinen kuntoutuminen palautuu. Pikaluottojen myöntäminen tulee olla valvottua ja korkokatto tulee olla rajattu. Moni peliongelmainen pelaa velkarahalla.
KD
Pirkanmaa
Kangasala
49
Kok.
Pirkanmaa
Akaa
52
Homma on vinoutunut siinä taantuman vaiheessa, kun ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä leikattiin. Loppupään toimenpiteet (esim. huostaanotot) ovat kalliita, mutta lakisääteisiä, ennaltaehkäisevät taas ei. Ne pitäisikin saada lakisääteisiksi, jolloin rahoitustakin olisi pakko löytyä.
KD
Oulu
Oulu
68
Nuorten on päästävä nopeasti puhumaan ammattilaisen kanssa ongelmista. Koulussa pitää opettaa, miten vaarallisia ovat tupakka, alkoholi, huumeet ja suojaamaton seksi. Päiväkotien, koulujen, ammattioppilaitosten, yliopiston, armeijan ja työpaikkojen pitää olla homeettomia ja sisäilmaltaan hyviä. Matalan kynnyksen paikkoja, jonne pääsee HETI puhumaan, kun on vaikeaa. Myös puhelimia, jonne voi soittaa nimettömänä.
Kesk.
Turku
59
Nuorten mahdollisuuksia harrastuksiin ja vapaa-ajanviettotilaisuuksiin tulee edistää. Myös vähävaraisten perheiden lapsille on turvattava mahdollisuus harrastaa myöntämällä stipendejä, harrastusvälineitä maksuttomasti jne. Päihdehaittojen valistustyötä päiväkodissa, varhaiskasvatuksessa, koulussa tulee edistää, antaa ohjausta nuorille ja palkattava ehkäisevän päihdetyön koordinattoreita kuntiin.
SDP
Oulu
Kajaani
66
Pidetään kaikki kansalaiset mukana yhteiskunnassa, näin estetään syrjäytymistä. Tuetaan elämän tilanteiden muutoksissa, huolehditaan jokaisen kohdalla saatavasta tuesta.
SDP
Pirkanmaa
Tampere
48
Kaiken kaikkiaan ennaltaehkäisyä pitäisi lisätä merkittävästi ja siirtyä sosiaali- ja terveydenhoidossa jälkihoidosta painottamaan ennaltaehkäisyn merkitystä. Vain niin voimme saavuttaa säästöjä sosiaali- ja terveysmenoissa, sekä samalla parannamme ihmisten vointia ja edistämme heidän terveyttä. Puututaan ongelmiin ja sairauksiin ajoissa, silloin kuin ne ovat kevyempiä hoitaa ja hyvien tulosten saavuttaminen helpompaa.
Vihr.
Pirkanmaa
Tampere
41
Ongelmien ennaltaehkäisy pitää asettaa kaiken politiikan kärkeen. Käytännön toimet sitten vaihtelevat esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä liikennepolitiikasta maksuttomaan ehkäisyyn nuorille ja kasvispainotteisen ruuan lisäämiseen julkisessa ruokailussa.
X