Olet täällä

Löydä ehdokkaasi

Tältä sivulta löydät ehdokkaat, jotka ovat mukana ehkäisevän työn edistämisessä. Tutustu ehdokkaisiin ja heidän näkemyksiinsä ehkäisevästä työstä.

SDP
Uusimaa
Vantaa
55
Ehkäisevää työtä voi edistää poliittisilla päätöksillä. Minä haluan pitää viinit ja vahvat alkoholijuomat ALKOssa. Haluan kieltää pikavippiyhtiöiden aggressiivisen mainonnan ja toivon esim. radiokanavien tekevän sen jo vapaaehtoisesti. Kannatan valistusta, tietoiskuja ja julisteita (alkoholinkäyttö, huumeet, tupakointi, peliriippuvuus)
Kok.
Lappi
Rovaniemi
36
Ehkäisevää työtä voidaan edistää monella tapaa. Tärkeintä on huolehtia perheiden hyvinvoinnista. Työ, toimeentulo, mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämään ja elämän mielekkyys ovat tärkeitä asioita tässä kokonaisuudessa. Koulujen ja päiväkotien rooli on merkittävä. Meidän tulee huolehtia näiden hyvistä resursseista. Olen esittänyt mielenterveyshoitajien työpanoksen lisäämistä kouluihin. Perheiden palvelut on saatava yhdelle luukulle, jotta myös avun vastaanottamiseen on matala kynnys.
EOP
Varsinais-Suomi
Turku
28
-Yleishyödyllisten järjestöjen toimintaa tulisi tukea. -Perustulo 16-vuotiaasta eteenpäin. Tämä alentaa lapsiperheiden ja nuorten köyhyyttä, sekä mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan vapaan harrastamisen. -Pääkohde ehkäisevälle työlle on yksinäisyyden ja syrjäytymisen vähentäminen. Läheisempi yhteisöllisyys parantaa elämän laatua. -Jokaiseen kouluun tulisi pyrkiä palkkaamaan yhteisöpedagogi, sosiaalityöntekijä, tai muu ammattilainen, joka tukee lastentunne- ja turvataitojen kehittymistä.
EOP
Helsinki
Helsinki
44
Kesk.
Kaakkois-Suomi
Pyhtää
40
Valistuksella ja viranomaisten tekemällä yhteistyöllä. Lakimuutoksella, joka kieltää nuuskan tuomisen maahan. Alkoholin kokonaiskäyttöä vähentämällä.
SDP
Pirkanmaa
Tampere
20
Vihr.
Kaakkois-Suomi
Kouvola
39
Olen työskennellyt nuorten päihdekuntoutuksessa. Olen havainnut tiettyjen ongelmien periytyvän. Toivoisin enemmän tukea päihteistä kärsiville perheille. Ei niin, että vain ongelmasta kärsivää hoidetaan, vaan niin, että kaikki läheiset otetaan mukaan esimerkiksi kuntoutustyöhön. Uskon tällä olevan ennaltaehkäiseviä vaikutuksia etenkin lasten ja nuorten tulevaisuudessa.
SDP
Varsinais-Suomi
Salo
44
Peruspalvelut on hoidettava kuntoon, tämä vaatii riittävät resurssit. Perheillä ja kouluissa on tässä myös oma vastuunsa, unohtamatta kolmatta sektoria. Tärkeää on aito välittäminen kanssaihmisistä, yhteisöllisyys ja ongelmatilanteisiin reagoiminen.
SDP
Vaasa
Kurikka
39
Ennalta ehkäisevään työhön käytettäviä varoja tulisi lisätä. Markkinointia ja kampanjointia tulisi tukea valtion verovaroilla ja valtakunnallisilla keräyskampajoilla joiden varat suunnattaisiin pätevien henkilöiden palkkaamiseen.
SDP
Varsinais-Suomi
Turku
21
Yksi vaaliteemoistani on nuorisoneuvola. Keksin nuorisoneuvola-ajatuksen vuonna 2016. Jos Suomessa neuvolapalvelut jatkuisivat aikuisuuteen, riskitekijät pystyttäisiin huomaamaan ajoissa (esim. mielenterveys- ja päihdeongelmat). Äitiys- ja lapsineuvola on todella merkityksellinen palvelu lapsikuolemien vähentämiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Suomessa liian moni nuori on hukassa, nuorisoneuvolalle olisi tilaa. Nuorisoneuvolasta olisi apua ja tukea myös vanhempien kasvatustyöhön.
SDP
Vaasa
Seinäjoki
57
1. Ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa tulee lisätä. 2. Nuorille harrastetakuu. 3. Kiusaamiseen nollatoleranssi. 4. Osallisuuden lisääminen.
KD
Vaasa
Kristiinankaupunki
54
Nostamalla esiin hyödyt
SDP
Vaasa
Pietarsaari
63
Autetaan ajoissa. Huumausainestrategia ajantasalle ja resursseja oltava riittävästi ongelmien lisääntymisen estämiseksi.
Kok.
Vaasa
Kuortane
56
Kesk.
Häme
Lahti
Matalan kynnyksen paikkoja lisätään ja vertaistukiverkosto käyttöön.
Kesk.
Oulu
Oulu
48
Ennaltaehkäisevää työtä tulee tehdä perheissä ja kouluissa. Kolmannen sektorin työ on erittäin tärkeää ja tätä pitää vahvistaa
SDP
Varsinais-Suomi
Kaarina
48
Riippuvuuksien ehkäisyä edistetään parhaiten kasvatuksella ja sivistyksellä. Tieto riippuvuuden aiheuttajista tulee olla kiihkottomasti tuotettua, jolloin se voi olla luotettua. Riippuvaisia ihmisiä ei pidä stigmatisoida, vaan heidän ihmisarvonsa pitä säilyä.
SDP
Varsinais-Suomi
Uusikaupunki
53
Panostamalla siihen ja lisäämällä eri toimijoiden välistä yhteistyötä.
Vas.
Pirkanmaa
Tampere
40
Varoja ja työntekijöitä lisää. Monipuolisuutta ja kohdennusta myös lisättävä.
Kok.
Vaasa
Lapua
59
Ehkäisevä työ kuuluu kaikille päätöksenteosta toimintaan. Valtion ja kunnan päätöksenteossa se tarkoittaa resursseja ja linjauksia sekä toiminnan seurantaa ja valvontaa, palveluiden toteutuksessa se näkyy hyvinvoinnin edistämisenä ja perhe- ja asiakaslähtöisyytenä vauvasta vaariin läpi ihmisen elämänkaaren. Ehkäisevä työ on hallinnon, teknisen, sivistystoimen ja perusturvan toimintojen ohella yhteistyötä palvelutuottajien kanssa läpi koko palveluverkoston.
SDP
Helsinki
Helsinki
Varmaan tehokkainta on jalkautuminen sinne, missä ihmiset ovat - toreille, kouluihin, nuorisotiloihin, tapahtumiin. Tämäkin työ vaatii yhteistyötä ja koordinaatiota eri toimijoiden kanssa; esimerkiksi poliisin, opettajien ja nuoriso-ohjaajien kanssa. Ja "käsipareja", henkilöstöresursseja, jotka täytyy varata kuntien talousarvioihin. Sote-uudistusta kaavailtaessa tämä näkökulma on jäänyt pahasti "terveydenhoidon" varjoon, vaikka se ilman muuta kuuluu perusterveydenhoidon palveluvalikkoon.
Liike Nyt
Pirkanmaa
Tampere
56
Terveyskasvatus olisi tärkeää ottaa oppiaineeksi kouluihin. Tutkittua tietoa pitäisi saada ja löytää helposti. Tukea ja apua pitää saada heti tarpeeseen, vasta kuukausien päässä oleva apu ei auta ajoissa aina.
Vihr.
Uusimaa
Porvoo
40
Riittävät resurssit peruspalveluihin, rohkea puuttuminen ongelmiin ja kokonaisvaltainen näkökulma hyvinvointiin auttavat ehkäisemään päihdeongelmia.
Kok.
Kaakkois-Suomi
Mikkeli
43
Ehkäisevä päihdetyö on oltava normaalia toimintaa kunnissa, ja sen on näyttävä ihmisten arjessa mm. tapahtumissa. Mikkelissä perustimme vanhempien kansanliikkeen päihteitä vastaan. Yhteistyö vanhempien ja perheiden kanssa tehostaa toimintaa.
SDP
Varsinais-Suomi
Salo
42
PS
Vaasa
Kaustinen
47
Aikaisessa vaiheessa pitää ottaa asiat kiinni. Nuorissa on tulevaisuus ja heitä on kannustettava.
EOP
Uusimaa
Porvoo
33
Päihdepolitiikassa käytettävien keinojen tulee olla ennemmin sosiaali- ja terveydenhuollon keinoja kuin rikoslain käyttäminen ja rankaiseminen. Huumausaineita koskevan lain ja päihdepolitiikan lähtökohdaksi tulee ottaa huumausaineista johtuvien haittojen vähentäminen huumausaineiden käytön estämisen sijasta. Kannatan kaikkien päihteiden mainostamisen kieltoa.
Vihr.
Helsinki
Helsinki
35
PS
Uusimaa
Karkkila
55
Valistusta ja vaihtoehtojen tarjontaa tulee lisätä jotta terveellinen elämä maistuisi paremmin kuin päihteellinen.
SDP
Lappi
Kemi
55
Aloitetaan panostamalla perhetyöhön ja lapsiperheiden pahoinvoinnin ehkäisemiseen. Varmistetaan kaikille koulupolku mahdollisimman pitkälle. Tuetaan nuoria työelämään siirryttäessä. Puututaan työikäisten, mutta myös ikäihmisten, päihteidenkäyttöön terveydenhuollon käynneillä. Varmistetaan että laadukasta päihdehoitoa on riittävästi tarjolla joka puolella Suomea, jotta kaikki jotka hoitoon haluavat, pääsevät hoitoon. Panostetaan peliriippuvuuden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.
PS
Häme
Jokioinen
55
Valistamalla ja ehkäisemällä syrjäytymistä.
PS
Uusimaa
Vantaa
47
Ehkäisevään tulisi panostaa enemmän nuorten kautta. Nuoret ovat itse parhaita kertomaan kuinka heille on hyvä kertoa asioista. Viime vuosien kokemusasiantuntijat ovat olleet todella hyvä keksintö. Lisäksi katkaisupaikkoja tulisi olla saatavilla huomattavasti enemmän. Katkolle tulee päästä, kun se hetki on, tuo ikkuna on pieni. Nyt hoitoon joudutaan odottamaan liikaa, ja aikaikkuna sulkeutuu. Matalan kynnyksen hoitopaikkoja jokaiseen kaupunkiin, isoimpiin useita. Perheille tukea, sitä ei ole nyt.
Vihr.
Oulu
Oulu
30
Ehkäisevää työtä tulisi tehdä mahdollisimman vuorovaikutteisesti ja lähellä ihmistä, esimerkiksi oppilaitoksissa, työpaikolla ja harrasteyhteisöissä. Yhteistyön täytyy olla monialaista. Esimerkiksi nuori, päihdeongelmainen työnhakija voi tarvita apua työllisyyspalveluita, sosiaalipalveluilta, terveyspalveluilta ja sivistyspalveluilta. Apua täytyy saada mahdollisimman sujuvasti ilman pompottelua luukulta luukulle ja neuvojalta neuvojalle.
Kok.
Pirkanmaa
Tampere
41
Yhteistyötä yli sektotirajojen tulisi lisätä, ehkäisevän työn tulisi olla jokaisen sote-ammattilaisen (ja monen muunkin) työkalupakissa, palveluja tulisi tarjota siellä missä ihmiset ovat, palveluketjut tulisi suunnitella ehkäisevistä palveluista kuntouttaviin palveluihin saakka, perusterveydenhuollon roolia tulisi vahvistaa, moniammatillisuus tulisi olla kehittämisen lähtökohtana ja kokemusasiantuntijoiden ääni tulisi saada vahvemmin kuuluviin.
RKP
Uusimaa
Kauniainen
46
Ehkäisevää työtä tulee tehdä laajasti ja monella tasolla. Työtä tule tehdä sekä pienten lasten että nuorten aikuisten ja vanhempien kanssa. Alkoholipolitiikassa tulee lapsivaikutusten arviointi ohjata päätöksentekoa.
Vas.
Pirkanmaa
Lempäälä
51
Tärkeintä on huolehtia riittävistä resursseista peruspalveluissa, kuten varhaiskasvatus, opetus ja koulutus sekä neuvolat. Kun koko ikäluokkaa leikkaavissa palveluissa on riittävästi resursseja, niin varhainen puuttuminen ja haasteiden tunnistaminen on helpompaa. Aikuisten terveyspalveluissa, niin terveyskeskuksissa kuin työterveyden puolella, pitää olla kykyä ja aikaa tunnistaa esim. päihdeongelmia ja muita riippuvuuksia. Ongelmia on osattava sanoittaa ja ottaa puheeksi.
Vihr.
Häme
Janakkala
39
SDP
Vaasa
Pedersöre
39
PS
Uusimaa
Nurmijärvi
68
Kaikista riippuvuuksista on mahdollista päästä irti. Paraneminen lähtee aina itsestä. Ei kannata hävetä riippuvuuttaan vaan hankkiutua läheisten ystävien ja alan asiantuntijoiden kanssa kohti paranemista. Yhteiskunnan panostusta tarvitaan, jotta ennaltaehkäisyä ja tukea on saatavilla matalalla kynnyksellä ympäri Suomen kaikille tarvitsijoille.
PS
Uusimaa
Tuusula
53
Kunnille pitää taata riittävä rahoitus joko valtionosuusjärjestelmän kautta tai maakuntauudistuksen toteutuessa maakuntarahoituksen kautta. Ehkäisevällä työllä saadaan huomattavia kustannussäästöjä. Maakuntauudistus ei saa tuhota kunnissa olemassa olevaa erityisnuoriin kohdistunutta tukijärjestelmää.
Liike Nyt
Lappi
Rovaniemi
38
Minusta yksi ehkäisevän työn muoto on myös edistää nuorten kesätöiden saamista. Jos nuori saa kesätyön ysiluokkalaisena, hän pääsee olemaan osa työporukkaa, tienaamaan omaa rahaa, saa itsetunnolleen tärkeitä positiivisia kokemuksia. Kesätyöt ovat porttityö elämään. Olen auttanut nuoria kesätöihin neljän kesän ajan ja viime kesänä meillä oli yli 1000 nuorta kesätöissä. Nämä suhteet ja opit, mitä kesätöissä saa, voivat viedä pitkälle.
Kok.
Kaakkois-Suomi
Lappeenranta
30
KD
Häme
Hattula
51
Ehkäisevä työ on aina merkityksellisempää, koska sen avulla pyritään välttämään ongelmia. Rahoitusta on kohdennettava ennaltaehkäisyyn! Siitä pitää tehdä ”numero”, jotta ymmärretään kuinka tärkeää se on.
PIR
Häme
Lahti
38
Liike Nyt
Pirkanmaa
Tampere
35
Rahoitus on ykkösasia, koska ilman rahaa on vaikea toteuttaa hyviä suunnitelmia. Jokaiseen kaupunkiin ja kuntaan laaditaan oma ohjelma ehkäisevästä työstä. Mikä tärkeintä, ohjelmalle tulee laatia nimetty henkilö vastaamaan toteutuksesta. Millään suunnitelmilla ei ole mitään virkaa, mikäli niitä ei laadukkaasti toteuteta. Ehkäisevän työn tulee alkaa jo neuvola-aikaisesta työskentelystä yksilön kanssa.
Kok.
Keski-Suomi
Karstula
42
Etsivä nuorisotyö on todella tärkeässä roolissa ja se tulisi vakiinnuttaa toimintatavaksi jokaisessa kunnassa. Tuen ja avun tulee olla lähellä saatavissa niin matalalla kynnyksellä kuin mahdollista. Tukiperhetoimintaa tulee laajentaa ja kannustaa perheitä lähtemään mukaan. Omasta lapsuudestani tiedän, että päihdeongelmien keskeltäkin päästään eteenpäin, kun asiaa ei peitellä ja lapsille löytyy turvallisia aikuisia tueksi silloin, kun oman perheen tilanne on huonolla mallilla.
KD
Helsinki
Helsinki
54
Ehkäisevä työ tulee aloittaa jo turvallisista perusrakenteista: Yhteiskunnan pitää tietoisesti pyrkiä toimimaan tavalla, joka edistää elinikäisten aviosuhteiden syntyä. Näihin uskollisuuteen ja rakkauteen perustuviin suhteisiin lasten on hyvä syntyä. Onhan sanottu, että vanhempien suhde on lapsen koti. Perheiden tulee kasvataa lapsensa aikanaan ottamaan vastuu siitä, että omille lapsilleen antavat samat eväät. Elämäntarkoituksesta opettavia kasvatusaineita ei tule väheksyä. Siinä alkueväitä.
PS
Uusimaa
Espoo
Etsivään nuorisotyöhön tulee osoittaa riittävät resurssit ja päihdenuoria etsivien tulee olla todella motivoituneita työhön. Päihdenuorille tulee olla omia vertaisryhmiä, jotka ovat nimenomaan nuorille. Kaveritoimintaa tulee laajentaa nuorten tueksi kaikkialle. Huumenuori on otettava vieroitushoitoon heti, koska jokainen päivä voi olla muuten viimeinen.
SDP
Uusimaa
Espoo
34
Mm. lastensuojelussa ja Rikosseuraamuslaitoksella työtä tehneenä olen nähnyt, että päihdehaitat koskettavat laajalti koko yhteiskuntaa. Siksi niiden ehkäisyyn tulee panostaa yli sektorirajojen. Päihdehoidon saatavuus, laatu ja alueellinen yhdenvertaisuus on turvattava. Haittoja pitää ehkäistä vaikuttamalla alkoholin hintaan, rajoittamalla saatavuutta ja alkoholimainontaa. Sote- ja maakuntauudistuksissa on huomioitava, että päihdehoito ei välttämättä toteudu parhaalla tavalla markkinaehtoisesti.
SDP
Vaasa
Vaasa
44
Parantamalla nuorten mahdollisuuksia harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan, vahvistamalla perheiden hyvinvointia ja varmistamalla riittävät resurssit matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluille.
PS
Kaakkois-Suomi
Juva
51
Rohkaista ja kannustaa ehkäisevän työn tekijöitä ja tekijätahoja kaikella mahdollisella tavalla, myös taloudellisesti.
SDP
Varsinais-Suomi
Kaarina
36
Yksinäisyyttä, osattomuutta ja syrjäytymistä tulee ehkäistä osallisuutta lisäävillä palveluilla kuten varhaiskasvatuksella, koulutuksella, työllä ja harrastus- sekä järjestötoiminnalla. Tarvitaan toimivaa ja riittävää sosiaaliturvaa, joka tukee ihmisiä pääsemään takaisin jaloilleen ja kannustaa osallistumaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden parantaminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen panostaminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio ovat keskeisiä elementtejä.
SDP
Pirkanmaa
Tampere
48
Suomessa pitäisi kauttaaltaan siirtyä ns.jälkihoidon painottamisesta hyvään ja laadukkaaseen ennaltaehkäisyyn. Koko sosiaali- ja terveydenhoito kentällä. Se on lopulta ainoa tapa saavuttaa säästöjä ja samalla se parantaa kaikkien elämänlaatua merkittävästi. Kun hoidettavana on nykyistä lievempiä ongelmia ja helpompi hoitoisia sairauksia. Alkuun tämä muutos tarvitsee merkittävää lisäsatsausta budjetteihin, mutta saatuamme ennaltaehkäisyn kuntoon, vähenee kulut jälkihoidossa merkittävästi.
Kesk.
Keski-Suomi
Jyväskylä
36
Ei anneta tilanteiden kriisiytyä, vaan mahdollistetaan ihmisten auttaminen oikea-aikaisesti, matalalla kynnyksellä. Päihde- ja mielenterveyspalveluja tulee saada ilman luukulta toiselle pompottelua ja palveluketjun olla saumaton. Apua tulee saada välittömästi. Myös perheiden ja vanhemmuuden tukemiseen tulee osoittaa resursseja. Koulujen tukipalvelujen resursseja tulee parantaa.
SKP
Varsinais-Suomi
Turku
41
Mielenterveystyöhön ja muutenkin lisää resursseja.
RKP
Varsinais-Suomi
Turku
65
Käyttämällä kolmannen sektorin osaamista eli eri järjestöjen panostusta niin lapsille kuin nuorille ja vanhuksille. On tärkeää, että kunnat tukevat toimintaa niin antamalla tiloja käyttöön (kouluja ja päiväkoteja) kuin rahallisesti.
Vas.
Varsinais-Suomi
Uusikaupunki
34
Tärkeintä on taata riittävä rahoitus ja panostus osaavaan henkilöstöön kaikilla tasoilla kouluista kotiin asti päihde- ja mielenterveyshoidon saatavuus turvaten. Ehkäisevän työn merkityksestä tulisi julkisesti keskustella enemmän, samalla kun siitä tehdään arkisempi toimintatapa eri aloilla. Kynnyksettömien palveluiden saamisen tulee lähteä ihmisten omista tarpeista. Yhteistyötä järjestöjen kesken voisi vahvistaa. Parasta ennaltaehkäisyä on puuttua ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Vas.
Uusimaa
Espoo
Turvaamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle, erityisesti vähävaraisille ja syrjäytymisvaarassa oleville, maksuton ja juuri heille mieluisin harrastus ja vapaa-ajan toiminta, panostamalla varhaiskasvatukseen, perusopetuksen ka maksuttomaan 2.asteen koulutukseen - ei leikkaamalla niistä, kuten nykyhallituksen toimesta on tehty. Moniammatillista yhteistyötä ja osaamista tarvitaan kouluihin, joissa myös oppilashuoltoa oltava kunnossa ja riittävästi resurssoitu. Poikkihallinnollista yht.työtä lisää!
SDP
Pirkanmaa
Ylöjärvi
70
Luottamusta ja yhteistyötä lisäämällä järjestöjen ja julkisen sektorin kesken. Matalan kynnyksen palveluja tarvitaan lisää. Kolmannen sektorin toimintaedellytykset turvattava.
SDP
Keski-Suomi
Muurame
31
Ehkäisevän työn rahoitusta tulee lisätä esim. rahapelimonopolin kautta. Näin saadaan lisää resursseja, jotta esim. jokaisessa maakunnassa olisi ehkäisevän päihdetyön koordinaattori.
Vihr.
Vaasa
Kokkola
45
Ennaltaehkäisevässä työssä tärkeää on julkisen sektorin lisäksi erilaisten järjestöjen tekemä työ. Niiden toiminnalle on varattava riittävä tukirahoitus.
Kok.
Lappi
Rovaniemi
34
Jokaiselle lapselle ja nuorelle tulee taata vähintään yksi hyvä ja edullinen harrastus niin, että jokainen voi kokea tulevansa hyväksytyksi porukkaan ilman päihteitä. Kotien päihdeongelmiin tulee pystyä puuttumaan neuvoloissa. Mielestäni lapsilisän maksatuksen voisi sitoa siihen, että perhe on sitoutunut käyttämään neuvolan palveluita. Jos neuvolakäyntejä laiminlyödään, ei lapsilisiäkään tulisi maksaa.
SKP
Varsinais-Suomi
Turku
66
Teen vapaaehtoistyötä lähinnä lasten parissa. Kaikki alkaa lapsuudesta. Lapset ja nuoret ovat kirjaimellisesti ihmiskunnan tulevaisuus. Mikäli haluamme, että lapsista kasvaa terveitä aikuisia on minusta kaikkein tärkeintä ehkäisevää työtä se, että yhteiskunta on oikeudenmukainen. Hyvä elämä on ihmisoikeus. Yhteiskunta, jossa eriarvoisuus on syvää synnyttää pahoinvointia, rikollisuutta ja terrorismia. Pahoinvoivat ihmiset pakenevat ahdistustaan hyvin monin - ja yleensä onnettomin tavoin.
PS
Vaasa
Alajärvi
47
Lisää toimintaa ja resursseja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ja ohjattua toimintaa, samalla päihteiden vaaroista valistaen.
Vas.
Varsinais-Suomi
Loimaa
33
Ehkäisevää työtä tulee edistää riittävällä resursoinnilla varhaiskasvatuksessa, kouluissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sitä tuetaan kansanterveyden epidemiologiseen tutkimukseen perustuvilla poliittisilla ratkaisuilla, kuten terveyttä edistävällä aluepolitiikalla ja kaupunkirakentamisella. Kansanterveystyötä tulee tehdä laaja-alaisesti kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.
Kok.
Lappi
Rovaniemi
36
Liikuntaseuroja tukemalla ja harrastusmahdollisuuksia avustamalla. Riittävät lastensuojelu- ja psykologipalvelut, riittävästi erityisopettajia ja pienryhmäopetuksen mahdollistaminen jotta kukaan ei tipahda opetuksen ulkopuolelle. Kolmannen sektorin ja järjestöjen työ on korvaamatonta.
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
1 + 0 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.