Olet täällä

Löydä ehdokkaasi

Tältä sivulta löydät ehdokkaat, jotka ovat mukana ehkäisevän työn edistämisessä. Tutustu ehdokkaisiin ja heidän näkemyksiinsä ehkäisevästä työstä.

KD
Häme
Hämeenlinna
40
Politiikan tulee olla perhemyönteistä. Vanhempia on tuettava parisuhteen ylläpitämisessä sekä turvallisen ja rakastavan kotiympäristön luomisessa lapsille, jotta nämä eivät myöhemmin ajaudu erilaisten riippuvuuksien pariin pahan olonsa takia.
Kok.
Kaakkois-Suomi
Lappeenranta
33
Ehkäisevää työtä tulee edistää nostamalla esiin prevention todellisia kustannussäästöjä. Ongelmat on paljon inhimillisempää ja myös edullisempaa estää, kuin hoitaa niiden muodostuttua suuriksi. Ennaltaehkäisevään työhön on osoitettava paljon enemmän resursseja ja ennaltaehkäisy on aloitettava niin varhaisessa vaiheessa, kun se on mahdollista. Varhaisen tuen ja avun saatavuuden merkitys on suuri.
PS
Häme
Hämeenlinna
47
Perheiden tulisi saada tarvitsemaansa apua, tukea ja turvaa heti neuvoloista lähtien. Avun tulee kohdistua koko perheeseen, sillä kun perhe voi hyvin, voi lapsikin hyvin. Varhaisen ja matalan kynnyksen puuttumisen tulee olla nykyistä herkempää. Päiväkotien erityistuki sekä koulujen kuraattori-, psykologi- ja lääkäriresursseja tulisi lisätä vastaamaan todellisia tarpeita. Prosessit kuntoon ja resurssit riittäviksi. Ei enää perheiden, lasten tai nuorten pompottelua!
Vihr.
Vaasa
Vaasa
34
Poistetaan lapsiperheköyhyys ja varmistetaan, että jokainen nuori tulee kohdatuksi koulussa. Taataan nopea pääsy mielenterveyspalveluihin. Pidetään kaikki mukana!
Kesk.
Vaasa
Kokkola
36
Rakentamalla kaikkille nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään elämään. Maksuton kerhotoiminta koulun yhteydessä on esimerkiksi tärkeä tavoite, jota aion voimallisesti edistää. Ehkäisevä työ tarvitsee hyvät resurssit. Se maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.
Vihr.
Savo-Karjala
Joensuu
37
FP
Uusimaa
Vantaa
56
SKP
Keski-Suomi
Jyväskylä
66
Jo varhaiskasvatuksesta lähtien tulisi olla palveluissa riittävät resurssit, jotta myös erityistä tukea tarvitsevat saavat riittävän avun kyllin varhain. Neuvolan työn merkitys on myös tärkeä. Ja siinä vaiheessa, kun hoitoa tarvitaan, palveluketjun tulee olla saumaton ja hoitoa saatavissa.
SDP
Helsinki
Helsinki
54
Puhumalla sairaudesta kaunistelematta ja oikeilla nimillä. Valistusta lisää kouluihin ja esimerkkien voimalla. Etsivää työtä lisää ja yhteistyötä sosiaalitoimen ja liikunnan välille. Yksinäiset osalliseksi ja pois kotoa pullon luota. Yksinäisyys tappaa kuten päihteet. Lisää mini interventioita terveys asemille. Nuorille: makeeta olla streittinä. Päihteet on out. Päihteet eläköittää eniten työikäisiä siihen puututtva tuloksellisemmin.
PS
Oulu
Oulu
58
Minusta terveysvalistus on jäänyt jotenkin taka-alalle sote-keskusteluissa. Sotessa on oltava aikaa keskustella asiakkaan/potilaan kanssa ja antaa hänelle tukea mm. savuttomuuteen ja raittiuteen. Ei ole oikein, että mielenterveyspotilaille annetaan vain resepti käteen, eikä ohjata tai anneta keskusteluapua. Myös lapsiperheet päihdeongelmissa tarvitsevat konkreettista tukea ja seurantaa. Ennaltaehkäisy on kaiken a&o.
FP
Varsinais-Suomi
Turku
33
Luomalla matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää toimintaa.
Kok.
Kaakkois-Suomi
Kouvola
55
Parasta ehkäisevää työtä nuorille on koulutus. Koulutus antaa perustan oman elämänhallinnan ja hyvinvoinnin edistämiseen ja ehkäisee tehokkaimmin syrjäytymistä. Harrastustakuu nuorille. Se onnistuu kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyöllä parhaiten. Ehkäisevää työtä tekevien yhdistysten ja organisaatioiden yhteistyötä lisäämällä voidaan ehkäisevää työtä edistää. Tärkeintä on, että kaikki kannamme vastuuta toisistamme. Tavat ovat monet, mutta päämäärä tulisi olla, ettei ketään jätetä
KD
Satakunta
Ulvila
54
Otetaan laki ja toimintamallit käyttöön tehokkaasti. Edistetään terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa. Varmistetaan ehkäisevän päihdetyön edellytykset koko maassa. Tuetaan erityisesti kuntien ja alueiden työn kehittämistä ja tehostamista. Kerätään riittävästi tietoutta ehkäisevästä päihdetyöstä. Järjestetään seuranta/tuki. Arvioidaan ovatko toimineet.
Vihr.
Oulu
Oulu
45
Paras asiantuntemus ehkäisevästä työstä on sitä tekevillä, joten heidän näkökulmat ja kehittämisideat tulee huomioida. Myös asiakkaiden näkemykset ovat tärkeitä. Vuorovaikutusta päätöksentekijöiden kanssa on oltava, jotta tieto on ajantasaista. Järjestöissä, yhdistystyksissä ja hankkeissa tehdään tärkeää työtä, jonka vaikuttavuutta on hyvä tuoda enemmän esille.
KD
Pirkanmaa
Kangasala
49
Seuraavia asioita tulee ajaa kaupunkien päihdepolitiikkaan: Korvaushoidon rinnalle olisi pystyttävä tarjoamaan lääkkeetöntä vieroitusta ja kuntoutusta. Ihmisiä täytyy pystyä vapauttamaan päihteistä sitomatta ja velvoittamatta heitä niihin. Suhtautuminen mietoihin huumeisiin, kuten kannabikseen, muuttuu yleisessä keskustelussa koko ajan suvaitsevaisemmaksi.Kannabiksen käyttäjien hoitoonohjaukseen pitäisi paneutua yhtä vakavasti kuin kovempienkin huumeiden käyttäjien kohdalla paneudutaan.
Vas.
Kaakkois-Suomi
Kotka
48
Ehkäisevän työn resursseja tulee lisätä huomattavasti, ehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen on säästöä pitkällä tähtäimellä.
SDP
Keski-Suomi
Jyväskylä
53
Tarvitaan jatkuvaa tiedottamista, ajankohtaisten asioiden esiintuomista ja niihin aktiivista vaikuttamista sekä verkostoyhteistyön vahvistamista. Tarvitaan ihmistä, joka kohtaa ihmisen sellaisena kuin hän todellisuudessa on, tarvitaan vertaisia, kokemusasiantuntijoita, matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja yhdistystoimintaa. Tarvitaan myös ehkäisevän työn työntekijöiden jaksamisen tukemista ja ennen kaikkea rahallista panostusta kaiken tämän toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.
Kesk.
Oulu
Kuusamo
56
Varmistaa, että ehkäisevää työtä tekevien resurssit ovat kunnossa ja osaaminen ajantasalla, jotta heillä mahdollista tehdä ehkäisevää työtä monipuolisin menetelmin.
KD
Uusimaa
Vantaa
58
Ehkäisevä työ on nähtävä investointina, joka tuo säästöjä tulevina vuosina. Eli panostusta ja resursseja nyt ehkäisyyn. Kolmannen sektorin toimijoita enemmän mukaan kuin myös kokemusasiantuntijoita.
Kesk.
Keski-Suomi
Jyväskylä
29
Liikunta parantaa ihmisten hyvinvointia - meidän pitää taata mahdollisuudet kaikenikäisille liikuntaan. Rakennetaan lapsille ja nuorille parempi tulevaisuus. Tämä tarkoittaa riittävästi rahaa varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Perheille on oltava apua arjen jaksamiseen. Ketään ei saa jättää yksin.
Vihr.
Häme
Hartola
49
Päättäjien silmät pitäisi saada kunnolla auki, jotta päihdeongelmien laajuus ja kerrannaisvaikutusten kustannuspaine talouteen avautuisi. Monessa perheessä kärsitään päihteitten vuoksi, vaikka päällepäin asiat näyttää olevan hyvin. Haluaisin alkoholijuomat pois "kansallisen suojelun" piiristä. Sanotaan, että "viina on viisasten juoma", lisäämällä koulutusta ja elämän mielekkyyttä, voisi tarve alkoholin nauttimiselle vähentyä.
SDP
Keski-Suomi
Jyväskylä
55
Riittävästi ohjaavaa henkilökuntaa. Maksuttomia harrastusmahdollisuuksia ja kokoontumistiloja nuorille ja järjestöille.
Vihr.
Oulu
Oulu
36
SDP
Pirkanmaa
Nokia
48
Lasten ja nuorten, mutta myös aikuisväestön mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen harrastuksilla pitää tukea. Liikunta- ja kulttuuriharrastukset ovat monelle arjen "henkireikä" ja hyvinvoinnin lähde. Näitä puitteita pitää edistää ja mm. urheiluseurojen jäsenmaksut on pysyttävä kohtuullisella tasolla. Syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt on ajoissa tunnistettava ja heitä on tuettava vaikeasta ajasta yli. Ihmisten kohtaaminen aidosti neuvolasta vanhainkotiin on avainasemassa myös tulevaisuudessa.
Kok.
Pirkanmaa
Valkeakoski
56
Päätöksenteossa tulee aina arvioida erityisesti lasten etu. On tärkeää, että lasta tuetaan löytämään omat kiinnostuksensa kohteet sekä vahvuudet. Jokainen on jossakin hyvä. Kun oma polku löytyy, niin riski sivupoluille joutumisesta pienenee. Ongelmien ilmetessä lapsen ja nuoren on päästävä nopeasti auttavan henkilön puheille. Sama koskee toki myös aikuisia. Tuetaan lapsia löytämään ainakin se yksi harrastus, ja taataan siihen taloudellinen mahdollisuus.
Vihr.
Oulu
Kajaani
35
Iso asia tässä(kin) on tahtotila. Jos tahtotila on kunnossa, osaamista ja resursseja sitten kyllä löytyy.
Vihr.
Vaasa
Vaasa
37
Rahapelit täytyy poista kaupoista ja kioskeista eli tiloista mihin alaikäiset pääsevät, kunnille täytyy antaa riittävästi resurssit nuorisopalveluille ja asiat täytyy ottaa huomioon koulutuksessa päiväkodista alkaen.
KD
Keski-Suomi
47
Ehkäisevän työn edistäminen on jatkuvaa tiedottamista, ajankohtaisten asioiden esiintuomista sekä niihin aktiivista vaikuttamista. Näen edelleen todella tärkeänä "jalkautuvan" työn kentällä. Mennään kertomaan asioista, jotka aiheuttavat syrjäytymistä, osattomuutta ja heikentävät ihmisen hyvinvointia. Ehkäisevässä työssä on tärkeää tunnistaa verkostoyhteistyön hyödyt yhteisen hyvän eteen.
FP
Oulu
Sotkamo
31
Poistetaan eriarvoisuus nostamalla reilusti perusturvaa ja laittamalla palvelut kuntoon. Tehdään yhteiskunnasta syrjinnästä vapaa ja inhimillinen.
FP
Uusimaa
Porvoo
47
On monia lainsäädännöllisiä keinoja ehkäisevään päihdetyöhön. Oma mielipiteeni on, että tulisi haastaa se asenne, että rentoutumiseen ja hauskanpitoon tarvitaan päihteitä. Löytäisimme itsestämme rohkeutta rentoutua ja heittää vapaalle ilman, että sitä ennen täytyy päihtyä.
SKP
Savo-Karjala
Siilinjärvi
34
Perusturvan, palvelujen ja työllisyyden parantaminen on parasta ehkäisevää työtä. Työtä tulee jakaa asettamalla 6 tunnin työpäivä ansiotasoa alentamatta. Tämä antaa perheille ja yksilöille myös aikaa toteuttaa itseään ja olla yhdessä. 1200e perusturva jos työllä ei pysty elättämään itseään. Lääkkeettömiin kuntoutuksiin (laitos ja avohoidon) on päästävä paremmin ja riippumatta asuinkunnan käytännöistä. Yhteiskunnan huono tilanne näkyy yksilöiden pahoinvointina. Hyvinvointivaltio tulee palauttaa.
SDP
Pirkanmaa
Tampere
44
Näen tärkeäksi nuorten päihteiden käytön ennaltaehkäisemisen. Koulu- ja opiskelijaterveydenhoito on erityisen tärkeässä roolissa. Meidän tulee kannustaa opiskeluympäristöjä päihteettömiksi, ennaltaehkäistä nuorten huumeidenkäytön aloittamista ja lisätä oppilaitosten keinoja puuttua päihdeongelmiin. Oppilaitosten yhteistyötä ennaltaehkäisyyn keskittyneiden järjestöjen kanssa olisi hyvä lisätä. Matalan kynnyksen päihdepalvelut ja riittävä ehkäisevän päihdetyöhön resurssointi ovat tarpeellisia.
SDP
Pirkanmaa
Valkeakoski
41
Ehkäisevä työ on merkittävin tukimuoto, puhutaan sitten minkä ikäisistä ja mistä ongelmista tahansa. -Lasten ja lapsiperheiden kohdalla neuvoloiden tukipalveluita on lisättävä, jotta ollaan liikkeellä heti kun lapsi syntyy. -Lasten ja nuorten päihdetyötä tulee tehdä kouluilla, ja siitä syystä kouluille olisi saatava lisää psyk.sairaanhoitajia, päihdetyöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia ehkäisemään ongelmien tulemista. -Ikäihmisten liikkumista tulee tukea vapauttamalla heidät liikuntapaikkamaksuista.
Vihr.
Savo-Karjala
Iisalmi
56
Järjestöt ja kolmas sektori tiiviisti mukaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa tehtävään yhteistyöhön. Enemmän matalan kynnyksen palvelupisteitä ja ennaltaehkäisevän työn tekijöitä kentälle. Iisalmessa esimerkiksi psykiatrinen sairaanhoitaja eli psyykkasi on tehnyt jo useita vuosia arvokasta työtä perusopetuksessa yläkouluissa. Tällaista lisää ja koko Suomeen.
Vihr.
Häme
Riihimäki
44
Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen on tärkeä osa kaikkea toimintaa. Mitä aikaisemmin ongelmiin päästään käsiksi, sitä helpompi haasteet on ratkaista. Ennaltaehkäisyllä ja varhaisella puuttumisella säästetään rahaa ja vähennetään inhimillisen kärsimyksen määrää. Rahalliset panostukset ennaltaehkäisyyn tuovat säästöjä tulevaisuudessa.
KD
Vaasa
Kruunupyy
24
Nuorille pitää antaa edellytykset järkeviin vapaa-ajan toimintaan ja harrastuksiin. Tässä paikalliset yhdistykset ja urheiluseurat ovat avainasemassa.
Vas.
Varsinais-Suomi
Turku
31
Paras ja inhimillisin tapa vähentää eriarvoisuutta ja parantaa hyvinvointia on huolehtia siitä, että kaikki saavat tarvitsemansa avun mahdollisimman hyvissä ajoin. Nuorten pääsyä mielenterveyspalveluiden piiriin on nopeutettava, terveyskeskuslääkärin vastaanotolle pitää päästä maksutta jo viikossa ja päihdehuollon palveluiden riittävyys on turvattava koko maassa.
Vas.
Helsinki
Helsinki
Matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluilla, koulutukseen pääsyn helpottamisella ja tarjoamalla laajasti harrastustoimintaa kaikille taloustilanteesta riippumatta.
Vas.
Helsinki
Helsinki
59
Vanhemmuuden tukea neuvolassa ja kotipalveluilla. Vuorotyössäkäyvien yksinhuoltajien pienten koululaisten hoito työn ajaksi lakisääteiseksi.Subjektiivinen päivähoito-oikeus maksuttomana takaisin. Maksuton toisen asteen koulutus. Lapsiperheköyhyys lopetettava tulonsiirroilla erityisesti yksinhuoltaja perheet huomioitava harrastusten ja lomien osalta. Opintorahaa korotettava 101 euroon. Perustulo 800 euroa. Mielenterveyspalveluja lisää ja terapiaa halukkaille. Koulutustakuu. Heikomman puolella.
Muu
Uusimaa
Loviisa
PS
Helsinki
Helsinki
47
Ehkäisevään työhön tulee panostaa ja sille on annettava tarvittavat resurssit.
KD
Vaasa
Alavus
49
Tulee olla resursseja tunnistaa riskiryhmät ajoissa ja löytää keinot myöskin puuttua ajoissa.
KD
Uusimaa
Kirkkonummi
67
Tapaamalla nuoria heidän omissa paikoissaan ja KUUNTELEMALLA heitä OIKEASTI. Otetaan tarvitsevat mukaan suunnitelmiin ja päätöksentekoihin, ei sanella ylhäältä päin. Tukea tarjoavan on tiedettävä byrokratian koukerot ja lait ettei tule luvattua liikoja.
KD
Oulu
Oulu
35
Suuria, sanoisinko jopa niitä lopullisia haittoja tulisi ehkäistä mahdollistamalla hoitoon pääsy kaikille ja hoitamalla myös läheisiä.
Kesk.
Keski-Suomi
Kivijärvi
50
Ammattilaisten ja nuoren elinpiiriin kuuluvien aikuisten tulisi vahvistaa nuorten itsetuntoa sekä ohjata vapaa-ajantoimintaan, johon ei liity päihteiden käyttöä. Aikuisten tulisi tukea nuoria kehittämään vahvuuksiaan ja ongelmanratkaisutaitojaan. Vanhemmuutta ja lapsiperheitä tukemalla voidaan ehkäistä mielenterveys- ja päihdehäiriöiden kehittymistä sekä edistää perheiden terveyttä ja hyvinvointia. Hoitoonpääsyä kaikenikäisillä tulee edistää.
PS
Häme
Lahti
51
Ehkäisevä työ vaatii riittävät resurssit. Matalan kynnyksen palveluja perheille ja nuorille on kehitettävä edelleen. Moniammatillisen yhteistyön parantaminen ja tiivistäminen. Nuorilla tulee olla mielekästä tekemistä ja tukea saatavilla kun siihen on tarvetta. Terapia- ja mielenterveystyöhön myös lisäresursseja. Myös valistustyö on tärkeää!
Vihr.
Varsinais-Suomi
Etenkin lasten ja nuorten päihdeongelmien synnyn ehkäisyyn tulisi panostaa esimerkiksi soveltamalla Islannin mallia.
Vas.
Savo-Karjala
Joensuu
51
Hyvin toimivat ja saavutettavat palvelut ovat yksi osa ehkäisytyötä. Valtion, kuntien ja eri järjestöjen tiiviimpi yhteistyö ympäri Suomea. Kansalaisten oma osallisuus ehkäisytyössä.
Sin.
Helsinki
Helsinki
68
- matalan kynnyksen toimipisteet terveysasemille - suunnitelmallista aikuissosiaalityötä lapsiperheille
KD
Kaakkois-Suomi
Mikkeli
56
Matalan kynnyksen paikkoja tulee olla tarjolla. Varhainen puutuminen tulisi olla jokaisen lähimmäisen velvollisuus.
Kesk.
Satakunta
Kokemäki
53
Lisäämällä varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn resursseja. Lisäämällä ymmärrystä, koulutusta ja tietoisuutta varhaiskasvatuksen ja koulun puolelle; mm. eri hoitavien tahojen suositukset ja lausunnot ovat tarkoitettu työkaluiksi, ei niitä kirjoiteta vanhempien vaatimuksesta tai toiveesta. Oikea-aikainen tuki tai tuen puute antaa suuntaviivat pitkälle tulevaisuuteen. Lapset tarvitsevat aikuista, luotamme mm. itseohjautuvaan ja itsenäiseen opiskeluun, kaikki eivät siitä suoriudu.
Vas.
Helsinki
Helsinki
Vas.
Uusimaa
Porvoo
57
1. Päihdehuolto tulee vanhushuollon, vammaishuollon, varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun tavoin säilyttää toimialueena, missä voitontavoittelua rajoitetaan ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten välttämätöntä tukea lopetetaan kilpailuttamasta. 2. Yksilön päihteidenkäytön säätelyn ja viranomaisten toiminnan lisäksi on säädeltävä alkoholia myyvien markkinoiden toimintatapoja.
Vas.
Oulu
Oulu
59
Jokaiseen kuntaan ehkäisevän päihdetyön ohjelma ja sen toteuttamiseen alkuvuosina korvamerkittyä valtionapua.
Vas.
Uusimaa
Kerava
41
Ennaltaehkäisy tulisi ottaa vakiintuneeksi toimintatavaksi, johon panostetaan henkilökuntaa ja resurssoidaan budjetissa. Vähennetään eriarvoistumista, taataan ennaltaehkäisevän tuen saatavuus niin nuorille, kuin muillekin.
Muu
Häme
Lahti
63
Ehkäisevää päihdetyössä vertaistuki ja vapaaehtoisjärjestöjen työ on erittäin tärkeää. Siinä, missä viranomaisten tehtävänä ja tavoitteena on jakaa tietoa, vähentää päihteisen kysyntää, saatavuutta ja tarjontaa, tarjoavat vapaaehtoisjärjestöt virikkeitä ja vertaistukea sitä hakeville. Vapaaehtoistyön tukemisen lisäksi päättäjien on asetettava tärkeimmäksi tehtäväksi edistää taloudellista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa nykyisen köyhyyttä ja syrjäytymistä lisäävien päätösten sijaan.
Vas.
Lappi
Rovaniemi
26
Vas.
Helsinki
Helsinki
25
Vas.
Pirkanmaa
Tampere
39
Pääpaino palveluissa tulisi olla ennaltaehkäisyssä ja matalan kynnyksen palveluissa. Laadukkaat ja oikein mitoitetut palvelut tulevat aina yhteiskunnalle halvemmaksi.
Vas.
Häme
40
Moralisoinnin sijasta tulee pystyä vähentämään päihteiden käytön haittoja. Päihdetyöllä pitää olla kunnissa riittävät resurssit tehdä työtä ja vastata erilaisiin tarpeisiin. Pitää varmistaa että jokaisella on arjessaan merkityksellisyyden ja yhteisöön kuulumisen kokemuksia. Tässä tärkeää on huolehtia peruspalveluista sekä liikunta-ja kulttuuripalveluista. Perheiden varhainen tuki, lasten suojelu ja sosiaalityö tulee olla riittävästi resurssoitu jotta avun tarvitsija sitä todella saa.
RKP
Uusimaa
Ehkäisevä työ lisää hyvinvointia, terveyttä ja pelastaa ihmishenkiä ja siksi sitä pitää priorisoida päätöksenteossa. Samalla pitää myös taata tarvittavat resurssit tälle. Maakuntiin tarvitaan kokoaikaiset koordinaattorit sekä tiivistä ja pitkäjänteistä yhteistyötä eri tahojen kesken pitää vahvistaa. Haittoja tulee aktiivisesti ehkäistä monella eri tavalla ja eri tahon kautta ja ongelmien syntyessä kaikilla pitää olla samat mahdollisuudet laadukkaaseen hoitoon.
Liike Nyt
Helsinki
Ennaltaehkäisyn on oltava monialaista ja kestävää toimintaa. Kuntien on tarjottava kattavammin erilaisia kohtaamispaikkoja niin fyysisessä kuin nettimaailmassa. Palvelujen tulee olla helposti saavutettavia ja digitaalisuutta hyödyntää yhä enemmän, jotta ihminen saa tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
  •  
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
3 + 3 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.