Olet täällä

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n tavoitteet eduskuntavaaleihin 2019

1. Hyvinvointi- ja terveyseroja on kavennettava

Eriarvoisuus on suurimpia haasteita yhteiskunnassamme. Merkittävän ongelman luovat väestöryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot. Ehkäisevä päihdetyö tarjoaa keinoja eriarvoisuuden vähentämiseen, koska se kuuluu olennaisena osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Toisaalta alkoholin kielteiset vaikutukset koskettavat laajasti koko väestöä. Vakavimmat alkoholihaitat kohdistuvat kaikkein raskaimmin pienituloisiin ja vähän koulutettuihin.

 • Uuden hallituksen on laadittava valtioneuvoston periaatepäätös päihde- ja rahapelihaittojen ehkäisemisestä.
 • Hallituksen on turvattava päihteettömien kohtaamispaikkojen rahoitus koko maassa. Kohtaamispaikat lisäävät kansalaisten osallisuutta, ehkäisevät erilaisia ongelmia ja yksinäisyyttä.
 • Sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän esittämiä suosituksia on asteittain toimeenpantava seuraavalla hallituskaudella.
 • Kansallisessa lapsistrategiassa on huomioitava ehkäisevä päihdetyö lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistäjänä.
 • Sote- ja maakuntauudistuksessa on vahvistettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, jonka olennainen osa on ehkäisevä päihdetyö.

2. Haittojen ehkäisyn on ohjattava alkoholipolitiikkaa

Päihdehaitat näkyvät niin perheissä, työn tuottavuudessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin myös turvallisuus- ja järjestyssektorilla. Siksi on tärkeää, että päihdehaittoja ehkäistään yli sektorirajojen. Alkoholihaittoja vähentävät päätökset edistävät sekä yhteiskunnan hyvinvointia että taloudellista tuottavuutta. Vaikuttamalla alkoholin hintaan ja saatavuuteen sekä rajoittamalla alkoholimainontaa voidaan ehkäistä alkoholihaittoja tehokkaasti.

 • Alkoholihaittojen ehkäiseminen ei kuulu vain sosiaali- ja terveysministeriölle. Hallituksen ja eri ministeriöiden on edistettävä toimia, jotka tutkitusti vähentävät alkoholin kielteisiä vaikutuksia.
 • Päihdehaittojen ehkäisyyn tarvitaan nykyistä vahvempi kansallisen tason ohjausrakenne, joka on varmistettava valtioneuvoston periaatepäätöksellä.
 • Alkoholin saatavuutta ei pidä edelleen lisätä. Viinien myynnin vapauttaminen tarkoittaisi todennäköisesti alkoholimarkkinoiden vapauttamista, toisin sanoen myös väkevien alkoholijuomien myyntiä ruokakaupoissa. Tämä johtaisi alkoholihaittojen merkittävään kasvuun. Päätöksentekijöiden on hyvä muistaa, että suomalaisista 85 prosenttia ei kannata väkevien alkoholijuomien myynnin vapauttamista.
 • Alkoholihaitat vaikuttavat työn tuottavuuteen ja koko kansantalouteen. Hallituksen, työnantajien ja työmarkkinajärjestöjen on sitouduttava alkoholihaittojen vähentämiseen.
 • Kuluttajilla on oikeus tietää, mitä elintarvikkeet, juomat ja muut tuotteet sisältävät. Siksi myös alkoholijuomien etiketteihin tulee saada tuotetiedot ja kalorimäärät.

3. Huumausainestrategia pitää päivittää

Voimassa oleva kansallinen huumausainestrategia vuodelta 1997 on monilta osin vanhentunut. Uusi strategia on valmisteltava laajassa yhteistyössä asiantuntijoiden ja järjestöjen kanssa.

Sote- ja maakuntauudistuksissa on huomioitava, että päihdehoito ja vastaavat erityistason sosiaali- ja terveyspalvelut taipuvat huonosti markkinatalouden ehtoihin. Näitä palveluja käyttävä väestö on haavoittuvainen ja usein yhteiskunnasta jossain määrin syrjäytynyt. Palvelut eivät aina tavoita heitä, joten jatkuvuudella ja toimivalla hoitosuhteella on suuri merkitys.

Huumausaineiden hallussapidon ja käytön valvonnassa ja rangaistuksissa on valtakunnallisia eroja. Tällä voi olla pitkälle ulottuvia seurauksia esimerkiksi opintoihin ja työelämään sijoittumiselle. Rangaistuskäytäntöjen erot on selvitettävä ja yhdenmukaistettava, jotta kansalaiset saavat tasapuolista kohtelua.

 • Seuraavalla hallituskaudella on käynnistettävä kansallisen huumausainestrategian laajapohjainen valmistelu, jossa ovat mukana hallitus, viranomaiset,  asiantuntijat ja järjestöt.
 • Päihdehoidon saatavuus ja hoidon laatu sekä alueellinen tasa-arvoisuus on turvattava.
 • Käyttö- ja hallussapitorikosten rangaistuskäytännöt on yhdenmukaistettava valtakunnallisesti. Lisäksi on selvitettävä rikosoikeudellisten rangaistusten mahdolliset syrjäyttävät vaikutukset esimerkiksi opintoihin ja työelämään sijoittumisessa.

4. Rahapelimonopolista on saatava vastuullisempi

Rahapelimonopolista on saatava entistä vastuullisempi. Vastuullinen rahapelimonopoli ehkäisee ja vähentää haittoja. Suomalaista rahapelijärjestelmää sekä siihen liittyvää avustusjärjestelmää on kehitettävä kestävämmäksi. Tämä tarkoittaa nykyistä suurempaa huomiota vastuullisuuteen ja rahapelihaittojen vähentämiseen.

Päihde- ja rahapelihaittojen valtioneuvoston periaatepäätöksellä voidaan vahvistaa rahapelihaittoja ehkäisevää ja vähentävää työtä. Periaatepäätöksessä on asetettava tavoitteet rahapelien tarjonnalle, valvonnalle sekä peliyhtiön tuotolle. Tämän lisäksi periaatepäätöksessä tulee taata riittävät resurssit rahapelihaittojen ehkäisyyn, hoitoon ja tutkimukseen.

 • Vastuullinen rahapelimonopoli on paras väline myös ehkäistä rahapelihaittoja. Valtioneuvoston on laadittava päihde- ja rahapelipoliittinen periaatepäätös, jolla asetetaan kokonaisvaltaiset tavoitteet päihde- ja pelihaittojen vähentämiseksi.
 • Arpajaislain nykyisen 52 pykälän tulkintaa on laajennettava ja sen kautta käytettävää rahasummaa on korotettava, jotta se kattaa rahapelihaittojen ehkäisyn, hoidon kehittämisen sekä tutkimuksen.
   

Eduskuntavaalitavoitteet (pdf)

 

 
X