Olet täällä

Alakoulu

Alakoulun oppilaita kohtaamme sekä päihde- että peliaiheisten oppituntien välityksellä (Juteltaisko ja Pelitaito). Suunnittelemamme menetelmät auttavat lisäämään oppilaiden terveysosaamista (tiedot, taidot, kriittinen ajattelu, itsetuntemus ja eettinen vastuullisuus) ja sitä kautta edistävät haitattomampaa päihde- ja pelikulttuuria.​
JUTELTAISKO?
PELITAITO-OPPITUNNIT JA -VANHEMPAINILLAT
SMOKEFREE -RASTIRATA
UTBUD PÅ SVENSKA

Juteltaisko?

Mitä? Tarinoihin ja keskusteluun perustuva päihdekasvatusmenetelmä.
Miksi? Vastaa lasten tarpeeseen käsitellä heitä askarruttavia tupakointiin ja alkoholiin liittyviä kysymyksiä. Innovatiiviset, tarinalliset opetusmenetelmät innostavat lapsia. Vanhemmat ymmärtävät entistä paremmin, miten lapset näkevät ja kokevat päihteet.
Kenelle? Alakoulun 5. ja 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen.

Järjestöjen yhteisessä ånni-hankkeessa kehitetty Juteltaisko?-menetelmä on tarinoihin ja keskusteluun perustuva päihdekasvatusmenetelmä, joka pureutuu lapsia askarruttaviin alkoholia ja tupakkaa koskeviin kysymyksiin.

EHYT ry koordinoi seitsemän koulutyötä tekevän järjestön yhteishanketta. Hanke kuuluu Raha-automaattiyhdistyksen Emma & Elias -avustusohjelmaan.

Hankkeen tuotoksiin voit tutustua ånnin verkkosivuilla ja Innokylässä.

ånni-hanke toteutetaan kolmessa vaiheessa kolmella pilottipaikkakunnalla. Yhteistyökumppaneina ja kohderyhminä ovat kolmeen kieli- ja kulttuurivähemmistöön (ruotsin-, venäjän ja somalinkieliset) kuuluvat lapset, nuoret ja heidän kasvatusyhteisönsä.

Hinnat: Hinnat sisältävät oppitunnit, vanhempainillan ja kouluttajan matkakulut.

1 päivä (max 2-3 ryhmää) 200 € / kouluttaja
Yli 3 päivää      170 € / päivä / kouluttaja

Tilaukset: koulutukset(a)ehyt.fi


Pelitaito-oppitunnit ja -vanhempainillat

Mitä? Oppitunnit vahvistavat oppilaiden tietoja ja taitoja liittyen pelaamisen hyötyihin ja haittoihin sekä pelaamisen hallintaan ja 5.-6.-luokkalaisilla myös sosiaalisen median käyttökulttuuriin.. Vanhempainillat lisäävät vanhempien ymmärrystä pelaamisesta osana lasten ja nuorten maailmaa ja kannustavat heitä aktiivisempaan pelikasvatukseen. 
Miksi? Digipelaaminen on tärkeä osa kodin ja koulun mediakasvatusta. Lasten, vanhempien ja koulun rakentava vuoropuhelu pelaamisesta tukee positiivisen ja turvallisen pelikulttuurin muodostumista ja ehkäisee pelihaittoja.
Kenelle?  1.-9. luokkien oppilaille ja heidän vanhemmilleen.

Pelikasvatus on tärkeä ja ajankohtainen osa mediakasvatusta. Pelitaito-oppitunnit vahvistavat oppilaiden tietoja ja taitoja liittyen pelaamisen hyötyihin ja haittoihin sekä pelaamisen hallintaan. 5.-6. luokkien koulutuksessa käsitellään myös sosiaalista mediaa. Pelitaito-tunteja täydentävät vanhempainillat, joissa tarjotaan tietoa pelaamisesta ja vahvistetaan kodin asemaa pelikasvatuksessa. Pelitaitoa ammattilaisille -koulutus on esimerkiksi opettajille tai nuorisotyön ammattilaisille suunnattu koulutus lasten ja nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja pelikasvatuksesta.

Pelitaito-oppitunnit

Pelitaito-tunnit ovat yhden oppitunnin (45min.) mittaisia keskusteluun pohjautuvia tunteja digitaalisesta pelaamisesta. Tuntien tavoitteena on lisätä peruskoulun oppilaiden kykyä tarkastella pelaamista niin laajempana ilmiönä kuin omassa elämässään. Pelitaito-tunnit sisältävät muun muassa pelaamisen vaikutusten, hyötyjen ja haittojen tunnistamista sekä tasapainon hahmottamista pelaamisen ja muun elämän välillä. Keskustelua herätellään esimerkiksi aiheeseen liittyvillä tietokilpailukysymyksillä. 5.-6.-luokkalaisilla sosiaalisesta mediasta keskustellaan itsensä julkaisun, henkilötietosuojan sekä someen ja puhelimen käyttöön liittyvän vapauden ja vastuun näkökulmasta. 

Vanhempainillat

Peliteemaiset vanhempainillat (90min) rakentuvat alustuksesta ja ryhmäkeskusteluista. Näiden kautta pyritään lisäämään vanhempien tietoutta pelimaailmasta, antamaan käytännön vinkkejä pelaamisen hallintaan ja neuvomaan peliharrastuksen toteuttamiseen tasapainoisena osana lapsen tai nuoren arkea. Vanhempainiltojen yhteydessä jaetaan pelikasvatuksen materiaalipaketti.

Hinnat: Hinnat sisältävät kouluttajan matka- ja materiaalikulut.

Pelitaito-tunnit 1 päivä (max 5 tuntia) & vanhempainilta 300 € / kouluttaja
Pelitaito-tunnit 1 päivä (max 5 tuntia)     200 € / kouluttaja
Pelitaito-tunnit yli 3 pv 170 € / päivä / kouluttaja
Viimeinen ns. lyhyt päivä (1-2 ryhmää) 75 € / kouluttaja
Vanhempainilta 1,5h    200 € / kouluttaja
Opettajien info 1h (myydään Pelitaito-tuntien yhteydessä) 100 € / kouluttaja

Tilaukset: koulutukset(a)ehyt.fi


Smokefree-rastirata

Smokefree-rastirata on uusi opetusmateriaali erityisesti 5.–6. luokkien terveystiedonopetukseen. Rastiradan tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan tupakoinnin sekä nuuskan ja sähkösavukkeen käytön vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Rastirataan kuuluu viisi tehtäväpistettä, joita kierretään ryhmissä. Rastirata voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan 2 x 45 minuutin oppitunnilla. Materiaali sisältää opettajan ohjeen, joka toimii purkukeskustelun apuvälineenä. Materiaali tukee uuden opetussuunnitelman tavoitteita.

Rastiradan tehtävät soveltuvat hyvin myös yläkouluikäisille. Kannattaa myös huomata, että yksittäisiä tehtäviä voidaan hyödyntää eri aineiden opetuksessa. Rastiratamateriaali löytyy alta pdf-tiedostoina. Rastiradan painettua versiota voi helmikuusta 2016 alkaen tilata postimaksujen hinnalla EHYT ry:ltä.

Valmistelut 

Tulosta materiaalit. Riippuen ryhmän koosta kutakin tehtävämonistetta kannattaa tulostaa 1-2 kappaletta. Vastauslomakkeita tarvitaan yksi per ryhmä. Tupakan tarina -juliste on osa rastia nro 4. Lue läpi opettajan ohje ennen tuntia. Järjestä pulpetit viiteen ryhmään. Jaa tehtävämonisteet valmiiksi kullekin rastille tekstipuoli alaspäin.

Opettajan ohje  (pdf)
Tehtävärastit 1-5 (pdf) 
Tupakan tarina -juliste (pdf, koko A3)
Vastauslomake (pdf)

Materiaali on saatavilla myös ruotsinkielisenä:

Anvisningar till läraren (pdf)
Uppgifter nr 1-5 (pdf)
Affischen Historien om tobaken (pdf, storleken A3)
Svarsblankett (pdf)


Utbud på svenska

Utbildningar och material riktat till lågstadier hittas på:

http://www.ehyt.fi/sv/l%C3%A5gstadie

http://www.ehyt.fi/sv/materialbank

Beställningar och mer information:

Katarina Rehnström
Utbildningsplanerare
katarina.rehnstrom(at)ehyt.fi
050 408 1725


>Takaisin alkuun

 
X