Olet täällä

Alkoholi

TESTAA ALKOHOLINKÄYTTÖSI RISKIT
ALKOHOLINKÄYTTÖ ON TAITOLAJI
TUKEA MUUTOKSEEN
OTTOMITTA-SOVELLUS AUTTAA SEURAAMAAN ALKOHOLIN KÄYTTÖÄ
ALKOHOLI JA LÄÄKKEET

Kuinka paljon on liian paljon?

Kohtuukäytöksi katsotaan alkoholinkäyttö, joka ei aiheuta terveydellisiä, sosiaalisia tai taloudellisia vaikeuksia. Yleensä käyttö on tällöin harvoin toistuvaa, määrältään vähäistä ja humalajuominen poikkeuksellista.

Kun alkoholia kuluu paljon kerralla tai käyttö on runsasta pidemmällä aikavälillä, puhutaan riskikulutuksesta. Riskikulutukselle asetetut rajat kertovat ne juomamäärät, joiden ylittyessä arvellaan olevan suurentunut riski terveydentilan ja yleisen hyvinvoinnin vaarantumiseen. Asetetut rajat on laadittu terveille ja normaalipainoisille aikuisille. Nämä rajat eivät huomioi yksilöiden henkilökohtaista riskialttiutta.

Riskikäytön tasot terveille, työikäisille aikuisille:

 • Korkean riskin taso on miehillä 23–24 annosta ja naisilla 12–16 annosta viikossa. Tämä katsotaan hälytysrajaksi, jolloin viimeistään alkoholinkäyttöön tulisi puuttua.
 • Kohtalaisen riskin taso on miehillä yli 14 annosta viikossa ja naisilla yli 7 annosta viikossa. Tällöin alkoholinkäyttö alkaa aiheuttaa kehossa pitkäkestoisempia muutoksia. Juomistapoihin kannattaa kiinnittää huomiota.

 • Vähäinen riski terveelle työikäiselle henkilölle on naisilla 0-1 annostaja miehillä 0-2 annosta päivässä.
   

Alkoholi ja riskit

Alkoholinkäyttöön liittyvät riskit kohoavat annosmäärien ja juomistiheyden lisääntyessä. Henkilökohtaiseen riskialttiuteen vaikuttavat juomismäärien ohella monet yksilölliset tekijät. Perimä, sukupuoli, ikä, kehon koko, terveydentila, erilaiset lääkitykset, raskaus ja muut tilannetekijät voivat aiheuttaa ongelmia elämän eri osa-alueilla jo hyvin pienillä käyttömäärillä.

Joidenkin tutkimuksien mukaan pienillä alkoholimäärillä (korkeintaan 1-2 annosta päivässä) voi olla suotuisia vaikutuksia sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä. Alkoholinkäyttöä ei kuitenkaan voi suositella terveyden edistämiseen, koska haitattoman käytön rajat ovat aina tilanne- ja yksilösidonnaisia.

Suomessa on otettu käyttöön suositukset, joissa ikäihmisten riskikulutuksen raja on huomattavasti työikäisten aikuisten rajoja alhaisempi. Iän myötä kehon nestepitoisuus vähenee ja rasvakudoksen suhteellinen osuus lisääntyy. Elimistössä tapahtuu myös hormonaalisia muutoksia, jotka yhdessä muiden ikääntymiseen liittyvien seikkojen kanssa lisäävät alkoholinkäyttöön liittyviä riskejä. Ikääntyminen lisää henkilökohtaista riskialttiutta vähitellen, joten suosituksissa esitetty ikäraja (65 v.) on vain viitteellinen.

Yli 65-vuotiaille naisille ja miehille asetettu riskikulutuksen raja: 2 annosta kerralla tai 7 annosta viikossa.

Alkoholiannos

Yksi alkoholiannos sisältää n. 12 grammaa puhdasta alkoholia, riippumatta juoman laadusta. Pienessä pullollisessa siideriä tai olutta on siis saman verran alkoholia kuin yhdessä annoksessa (4cl) kirkasta viinaa.

     Yksi annos on:
     0.33 l eli pieni pullo keskiolutta tai   siideriä
     12 cl mietoa viiniä
     8 cl väkevää viiniä
     4 cl viinaa (40%)
     Esimerkkejä:
     0,33 l I olutta = 0,5 annosta
     0,33 l IV olutta = 1,25  annosta
     0,5 l III olutta = 1,5 annosta
     0,5 l siideriä = 1,5 annosta
     0,5 l A-olutta = 2 annosta
     0,75 l mietoa viiniä = 6-7  annosta
     0,75 l väkevää viiniä = 11  annosta
     0,5 l viinaa = 13 - 14 annosta

Juotujen alkoholiannoksien laskeminen on hyödyllistä tilannearvion lisäksi silloin, kun haluat ja vähentää alkoholinkäyttösi. Seuranta auttaa ennakoimaan alkoholinkäyttöön liittyviä tilanteita ja pysymään määrällisissä tavoitteissa.

Audit testi - mittaa riskisi

   
Tilannearviotapahtumia

Tilannearviotapahtumissa saat koulutetulta työntekijältä apua oman elämäntilanteesi ja alkoholinkäytön vaikutusten arviointiin. Tapahtumia järjestetään yhteistyössä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n paikallisten kumppanien kanssa eri puolilla maata, esimerkiksi kauppakeskuksissa, kirjastoissa ja toreilla. Tapahtumassa voi täyttää 10 kysymystä alkoholinkäytöstä -testin. Testin tuloksista ja mahdollisten elämäntapamuutoksien toteuttamisesta voi keskustella koulutetun ohjaajan kanssa. Tapahtumaan voi osallistua nimettömänä.

Katso tilannearviotapahtumat tapahtumakalenterista.

 

Alkoholinkäyttö on taitolaji

Taitolaji-toiminnan tavoitteena on tukea aikuisten alkoholinkäytön hallintaa ja vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja. Toiminta perustuu ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen lähestymistapaan, jossa luotetaan ihmisten kykyihin ratkaista ongelmiaan sekä muuttaa käyttäytymistään.

Toiminnassa kehitetyt menetelmät ja välineet soveltuvat alkoholinkäytön vähentämiseen tai käytön lopettamiseen. Jokainen voi valita itselleen parhaiten sopivan tavoitteen.

Vinkkejä henkilökohtaisen muutosprosessin toteuttamiseen saa myös näiden nettisivujen Tukea muutokseen -osiossa.

Tukea muutokseen

Elämäntapoja voi muuttaa monilla eri tavoilla. Omaa hyvinvointia edistävät pienet valinnat ja teot päivittäisessä elämässä luovat pohjan suuremmille muutoksille pidemmällä aikavälillä. Muutoksen avaimet on suunniteltu ajattelua eteenpäin vieväksi työvälineeksi. Avaimien avulla voit mm. tarkentaa omaa tavoitettasi, tiedostaa voimavarojasi ja löytää itsellesi sopivia toimintavaihtoehtoja muutoksien toteuttamiseen. Jokaiseen avaimeen on liitetty mukaan työkirjasivu, jonka tehtävät voit tulostaa omaan käyttöösi. Tukea kasvokkain –sivulta löydät tietoa EHYT ry:n toiminnasta, jossa voit saada meiltä ammattilaisen tai koulutetun vapaaehtoisen tukea elämänmuutokseen.

Muutoksen avaimia: millainen tilanteesi on nyt?

Kun lähdet muuttamaan alkoholinkäyttötapojasi, käytä ensin hetki nykyisen tilanteen pohdintaan. Millainen tilanteesi on tällä hetkellä? Mitkä asiat ovat hyvin? Mihin toivot muutosta?
Joitakin viitteitä tilanteesta saat pitämällä annospäiväkirjaa tai täyttämällä 10 kysymystä alkoholinkäytöstä -testin (Audit). Tarkemman käsityksen alkoholinkäytön vaikutuksista saat pohtimalla nykyisen alkoholinkäyttösi hyötyjä ja haittoja. Nykyisten hyötyjen tarkastelu voi nostaa esiin asioita, jotka ylläpitävät juomista. Niistä voi myös löytyä päämääriä, joihin pyrkimällä alkoholinkäyttökin vähenee. Mitä myönteistä olet saanut alkoholinkäytöstä? Millä muilla keinoilla voit saada samoja hyötyjä jatkossa?
Nykyisen alkoholinkäytön haitat toimivat usein muutostoiveiden käynnistäjinä. Ne eivät kuitenkaan yksin riitä ylläpitämään muutoksien toteutuksessa tarvittavaa motivaatiota. Tämän vuoksi on tärkeää, että pohdit myös niitä hyötyjä, joita muutokset tuovat tullessaan. Luottamus muutoksen mahdollisuuteen ja oman onnistumisen huomaaminen innostavat muutoksien toteuttamiseen.
 

Muutoksen avaimia: mitä haluat saavuttaa?

Kun haluat lähteä liikkeelle, ensimmäinen tehtäväsi on päättää se, minne haluat päästä. Aseta tavoite myönteiseen muotoon kuvaamalla tilannetta, johon voit olla tyytyväinen.
Muuta epämääräiset tavoitteet mahdollisimman käytännönläheisiksi. Miten haluat toimia tulevaisuudessa? Pohdi myös sitä miltä silloin näytät ja miten puhut itsellesi. Mistä muut huomaavat, että muutos on tapahtunut?
Tarkastele tavoitettasi ja sen vaikutuksia lähiympäristön elämään. Millaisiin asioihin muutokset ja valitsemasi keinot vaikuttavat? Valmistaudu mahdollisiin haittoihin jo etukäteen, etteivät ne muodostuisi esteeksi päämäärän saavuttamiselle.
Pidemmän aikavälin päämäärä on hyvä pilkkoa riittävän pieniin osiin. Jo pienet muutokset päivittäisessä elämässä vievät eteenpäin. Lisää niitä asioita elämääsi joista nautit ja jotka lisäävät voimiasi.
 

Muutoksen avaimia: millaisia voimavaroja tarvitset?

Voimavarat ovat niitä tekijöitä ja ominaisuuksia, jotka auttavat selviytymään haasteista ja tekevät elämästä mielekästä. Voimavaroja ovat esimerkiksi mielikuvitus, tiedot, taidot, perhe, ystävät, lemmikit ja harrastukset.
Jokaisella ihmisellä on taitoja, valmiuksia ja ilon lähteitä, jotka eivät aina ole läsnä arjessa. Etenkin väsyneenä ja stressaavissa tilanteissa voimaa ja iloa tuovat asiat helposti unohtuvat. Oman hyvinvoinnin tueksi on tärkeää löytää itselle sopivia ja vaihtoehtoisia tapoja mm. rentoutumiseen, fyysisen kunnon hoitamiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Millaisista asioista sinä nautit? Mihin niistä voisit keskittyä päivittäin edes hetken verran?
On hyvä muistaa, että myös mukavat asiat voivat rasittaa ja viedä voimia, mikäli niitä on elämässä yhtä aikaa liikaa. Tämän vuoksi inventaariota kannattaa tehdä ajoittain myös käytössä olevien voimavarojen suhteen. Millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä? Mitä haluat ja voit sisällyttää elämääsi juuri tällä hetkellä?
 

Muutoksen avaimia: miten aiot toimia?

Kirjallisen toimintasuunnitelman laatiminen helpottaa muutosprosessin toteuttamista. Suunnitelman lähtökohtana on oma tavoitteesi. Millaisten asioiden pitää muuttua, jotta voit saavuttaa päämääräsi? Millaisia asioita voit tehdä päivittäin, viikoittain entä kuukausittain? Suunnittele toimintasi erityisen huolellisesti valmistautuessasi haastaviin tilanteisiin. Mitä silloin teet alkoholinkäytön sijaan?
Todennäköisesti sinulla on lukuisia tietoja, taitoja ja ominaisuuksia, joiden avulla alkoholinkäytön hallinta onnistuu. Muutokset ympäristössä, toimintatavoissa, vapaa-ajan vietossa, ihmissuhteissa ja työssä voivat auttaa vähentämään myös alkoholinkäyttöä. Tärkeää on että löydät itsellesi sopivimmat keinot muutoksen toteuttamiseen ja luotat siihen, että onnistuminen on haasteista huolimatta mahdollista.
Laadi toimintasuunnitelma mahdollisimman yksityiskohtaiseksi ja käytännönläheiseksi.
Tarkastele kohteesi ja nykytilanteen väliä. Pilko päämäärä riittävän pieniin osiin, jolloin huomaat helpommin niitä asioita, joita on muutettava. Etene pienin askelin ja tee muutoksia yksi kerrallaan.

 •  Mitä sellaista teet jo nyt, joka auttaa sinua päämäärään saavuttamisessa?
 •  Tee näitä asioita lisää.
 •  Millaiset asiat ovat auttaneet sinua aiemmin?
 • Kokeile näitä asioita uudelleen.
 • Millaiset keinot eivät ole toimineet?
 • Hylkää ne ja kokeile nyt jotakin muuta.

Muutoksen avaimia: miten ylläpidät saavutuksiasi?

Monet ihmiset kokevat muutoksien tekemisen helpoksi, mutta saavutusten ylläpidon haasteelliseksi. Yleensä haasteita ilmenee eniten silloin, kun päämääriin on päästy sinnittelemällä ja kieltäytymällä. Pysyvien muutoksien toteuttamisessa tarvitaan tahdonvoiman lisäksi vaihtoehtoisia toimintatapoja juomisen tilalle. Parhaimmillaan uudet toimintatavat lisäävät iloa ja hyvinvointia jo itsessään.

Muutosprosessit etenevät harvoin suoraviivaisesti. Väliaikaisista notkahduksista voi lannistumisen sijaan ottaa opiksi. Ennen epäonnistumista on täytynyt olla onnistumisia. Miten sait ne aikaan? Takapakkitilanne on hyvä hetki myös tavoitteiden tarkentamiseen. Onko tavoitteesi vielä ennallaan? Mikäli tavoite on muuttunut, todennäköisesti myös keinoja täytyy tarkentaa.

Ajan kulumisen myötä innostumisella on taipumus lopahtaa riippumatta siitä onko tavoite saavutettu vai ei. Innostumista voi viritellä uudelleen asettamalla uusia päämääriä ja listaamalla niitä hyötyjä, joita muutos on tuonut mukanaan. Myös onnistumisten huomaaminen ja niiden juhlistaminen on tärkeää.

Tee muutos - lataa ja tulosta välineitä

1 - Tavoitteen tarkentaminen
2 - Arvioi muutoksen etuja ja haittoja
3 - Kasvata voimavarojasi
4 - Muutoksen ylläpidon työvälineitä

 

Tukea kasvokkain

Cafe Taitolaji – ammattilaisohjausta ja vertaistukea

Matalan kynnyksen Cafe Taitolaji –tilaisuudet on tarkoitettu ihmisille, jotka haluavat vähentää alkoholinkäyttöään. Tilaisuuksien teemat muotoutuvat osallistujien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Joinakin iltoina keskustelun alustajana saattaa ohjaajan ohella olla myös muita päihdetyön ammattilaisia. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille eikä ennakkoilmoittautuminen ole välttämätöntä. Tapahtumiin voi osallistua myös nimettömänä.

Katso Cafe Taitolaji-tilaisuudet tapahtumakalenterista.

 


 

Alkoholi ja lääkkeet

Miten alkoholi vaikuttaa eri lääkkeisiin? Opaslehtinen kaikille aikuisille ja erityisesti 55 vuotta täyttäneille.
Saatavilla vain ladattava versio:

Tiesitkö tämä alkoholista? LATAA!
 

 

 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
8 + 8 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.