Olet täällä

Toimintatuki

EHYT ry tukee paikallista ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaa myöntämällä jäsenyhdistyksilleen toimintatukea.

EHYTin toimintatuen päätavoitteena on edistää paikallista ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaa sekä tukea kansalaisten ja heidän yhteisöjensä omaehtoista vastuunottoa päihdepolitiikasta ja päihdeongelmien ehkäisemisestä.

 

Vuonna 2019 saadun tuen raportointi

Raportointilomake

Vuoden 2019 toimintatuki on raportoitava 31.12.2019 mennessä. Raportin liitteeksi tarvitaan kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma, kirjanpidon pääkirjaote tai muu vastaava kirjanpidon tuloste (esim. kuittikopiot), josta selviää mihin avustus on käytetty. Asianmukainen raportointi on myös edellytyksenä seuraavan vuoden tuen myöntämiselle.

Jos vuoden 2019 tukea käytetään Tipattoman tammikuun 2020 tapahtumiin, näiden osalta pyydetään esittämään raportoinnissa mahdollisimman tarkka arvio mm. kuluista sekä tieto tapahtuman ajankohdasta. Tammikuun tapahtuman kulujen kuittikopiot (tai muu kirjanpidon ote) on toimitettava mahdollisimman pian.

Tukea saaneiden yhdistysten tulee lisäksi toimittaa vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus EHYTille 30.4.2020 mennessä.

 

Hakumenettely, maksaminen ja raportointi

Toimintatukea haetaan hakuaikana joulu-tammikuussa verkkolomakkeella (vuodesta 2016 alkaen käytössä on ainostaan sähköinen haku). EHYTin hallitus päättää tuesta hakemusten perusteella. Päätöksistä ilmoitetaan kirjeitse yhdistyksille heti päätöksen jälkeen ja samalla lähetetään siirtosopimus. Siirtosopimuksen palautuksen jälkeen tuki maksetaan kokonaan ennakoon. Tuen saajat ja tukisummat julkaistaan EHYTin verkkosivuilla.

Tuen saajat raportoivat toimintatuen käytön EHYTille vuosittain 31.12. mennessä sähköisellä lomakkeella. Raportin tulee sisältää sekä toiminnan että talouden kuvaukset. Käyttämättä jäänyt tai väärin käytetty tuki tulee maksaa takaisin EHYTille. Edellisenä vuonna saatu tuki on oltava raportoituna ennen uuden myöntämistä. Tukea saaneiden yhdistysten tulee toimittaa toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus EHYTille vuosittain 30.4. mennessä.

Hakulomake 2020

Toimintatuen myöntämiskriteerit vuodelle 2020

 • Toimintatukea haetaan pääsääntöisesti hakijayhdistyksen koko vuoden toimintaan. Hakija voi kuitenkin päättää hakea tukea myös esim. vain yhteen tapahtumaan.
 • Tukea voi hakea EHYT ry:n jäsenyhdistys. Tukea myönnetään pääsääntöisesti paikallisille jäsenyhdistyksille, jotka eivät saa muuta valtion tukea toimintaansa. Tukea ei voida myöntää yhdistykselle, joka saa jo jotain STEAn avustusta.
 • Tuetun toiminnan on oltava yleishyödyllistä ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoimintaa, päihdehaittojen ehkäisytyötä ja/tai terveyttä edistävää toimintaa.
 • Toiminta tukee EHYTin vuosien 2014-2020 strategiassa määriteltyä visiota ja on strategiassa määriteltyjen arvojen mukaista.
 • Samaan toimintaan ei saada merkittäviä summia muita julkisia (esimerkiksi kuntien) avustuksia eikä tukea käytetä aiemman, muualta rahoitetun toiminnan alijäämien kattamiseen.
 • Jos hakija on saanut tukea aikaisemmin, on aiemmin saatujen tukien oltava asianmukaisesti raportoitu ennen kuin uutta tukea maksetaan hakijan tilille.
 • Toimintatukia koskevissa päätöksissä noudatetaan EHYTin omien kriteerien lisäksi STEA:n ohjetta jäsenjärjestöavustuksista sekä valtionavustuksia koskevaa lainsäädäntöä.
 • Toimintatuella ei voi kattaa EHYTille maksettavia kuluja (esim. koulutuspalkkioita tai materiaalihankintoja).
 • Tukea voidaan myöntää 0-4000 euroa/yhdistys. (Maksimisumma tarkentuu STEAn avustuspäätöksen mukaisesti.)

Hakemuksia arvioidaan myös näillä perusteilla:

 • Vahvistaako toiminta ehkäisevää päihdetyötä paikallisella tasolla?
 • Toimitaanko yhteistyössä useamman eri jäsen- tai muun terveyttä edistävän järjestön kesken?
 • Osallistutaanko toiminnassa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
 • Toteutetaanko toimintaa yhteistyössä niin, että siinä hyödynnetään EHYT ry:n asiantuntemusta tai työmenetelmiä?
 • Tukeeko toiminta vapaaehtoistoiminnan kehittämistä?
 • Kuinka laajaan joukkoon ihmisiä toiminta kohdistuu ja millaisia sen vaikutukset ovat?
 • Tukeeko toiminta valtakunnallisia kampanjoita (esim. Tipaton tammikuu, Asunnottomien yö, Ehkäisevän päihdetyön viikko)?

Lisäksi vuonna 2020

 • Toimintatukea voi hakea Päihdepäivien (27.-28.5. Helsingissä) matka- ja majoituskustannuksiin, mutta EI osallistumismaksuun
 • Toimintatukea voi hakea valtakunnallisten kohtaamispaikkapäivien (2.-3.4. Jyväskylässä ) osallistumis-, matka- ja majoituskuluihin.

EHYTin strategia 2014-2020

Tapahtumatiedotus

Tuetun toiminnan ja tapahtumien yhteydessä tulee mainita EHYTin tuesta ja tapahtumien esitteissä sekä julisteissa käyttää EHYTin logoa, joka löytyy osoitteesta www.ehyt.fI/ehyt-logot. Yleisölle avoimet tapahtumat tulee myös ilmoittaa EHYTin verkkosivujen tapahtumakalenteriin.

Ilmoita tapahtuma verkkosivujen tapahtumakalenteriin.

 

Myönnetyt tuet

- Myönnetyt tuet 2019
- Myönnetyt tuet 2018
- Myönnetyt tuet, kevät 2017
- Myönnetyt tuet, kevät 2016
- Vuonna 2015 toimintatukea oli käytettävissä 62 500 euroa. Myönnetyt tuet 2015.
- Vuonna 2014 toimintatukea jaettiin 62 550 euroa. Myönnetyt tuet 2014.
- Vuonna 2013 jäsenjärjestöjen toimintatukea jaettiin 60 000 euroa. Myönnetyt tuet 2013
- Vuonna 2012 jäsenyhdistysten toiminta- ja tapahtumatukea jaettiin 55 000 euroa. Myönnetyt tuet 2012.

 

Lisätietoja:
Järjestösuunnittelija Nikki Pesonen
puh. 050 509 8759
nikki.pesonen(at)ehyt.fi
 

 

 

 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
2 + 0 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.