Du är här

Varför lönar sig förebyggande arbete?

Förebyggande arbete omfattar ett brett utbud av olika tjänster och tillvägagångssätt.  Samlat syftar insatserna till att förebygga problem.

Vi minskar välfärdsklyftan och hjälper i tid

Finländarnas levnadsstandard och levnadsvanor har utvecklats i en positiv riktning. Trots den goda utvecklingen ökar välfärdsklyftan: välmående ökar bland dem som redan har det bra ställt, samtidigt som välmående minskar bland de mest utsatta.

Hälso- och välfärdsklyftor kopplade till alkohol- och drogproblem gestaltas i social marginalisering bland ungdomar och vuxna, i ensamhet,  fattigdom och i utanförskap. Alltför ofta förvärrar alkohol och droger livssituationen för dem som redan är utsatta. Genom politiska beslut väljer vi att antingen komma med insatser först då allvarliga problem uppstått, eller att undvika problem genom att förebygga dem i ett tidigt skede. Att agera i tid ger besparingar.  

Förebyggande rusmedelsarbete kan effektivt minska ojämlikheter i hälsa och välfärd. Skador från alkohol och droger skall förebyggas på en nationell, regional och lokal nivå och i alla åldersgrupper.

Att förebygga skador från alkohol och droger förutsätter tillräckliga resurser och tillgång till pålitliga forskningsdata.

Under nästa regeringsperiod bör förebyggande rusmedelsarbete säkerställas med ett principbeslut av statsrådet. Principbeslutet skall täcka ett brett spektrum av ansvarsområden inom statsförvaltningen. Förutom för social- och hälsovårdssektorn får skadeverkningarna av alkohol och droger konsekvenser också för arbetsproduktiviteten, den samhälleliga tryggheten, för trafiken och för rättsväsendets kapacitet.

Alkoholbruket i Finland ger årligen upphov till en kostnad på ca två miljarder euro. Bland annat social- och hälsovården och polisen belastas på grund av alkoholrelaterade incidenter. Dessutom orsakar alkohol även betydande förluster i arbetslivet och sänker arbetsproduktiviteten.

Tillgången till alkohol regleras närapå överallt i världen.  Detaljhandelsmonopol för alkoholförsäljning är bevisligen ett effektivt sätt att minska alkoholrelaterade skador och kostnader. Att avreglera vinförsäljningen skulle sannolikt leda till att hela alkoholmarknaden avregleras. Detta skulle i sin tur innebära att även starksprit säljs i livsmedelsaffärer, vilket skulle leda till en markant ökning när det gäller alkoholrelaterade skador.

Vi ger unga möjlighet till en trygg uppväxt

För att främja välmående bland barn och unga i Finland behövs ett stärkt samarbete mellan olika aktörer. I utvecklingen av alkohol- och drogförebyggande samarbeten kan vi bland annat se på erfarenheter från Island.

På Island satsade man på fritidsaktiviteter för ungdomar och på att förstärka föräldrastödet. Dessutom utnyttjades aktuell forskning och aktuella uppföljningsdata om bruk av alkohol och droger. Ett sektorsöverskridande samarbete mellan politiker och forskare samt lokala aktörer, såsom föräldrar och skolor, är en central del i ett fungerande förebyggande rusmedelsarbete. Dessutom spelar Islands alkoholpolitik, som syftar till att minska de alkoholrelaterade skadorna, en central roll i att goda resultat uppnåtts.

Utifrån Islands exempel bör vi göra upp en plan över ”Finlands verksamhetsmodell” för förebyggande rusmedelsarbete.

Vi garanterar alla rätt till missbruksvård som håller hög kvalitet

Finlands nationella drogstrategi utarbetades senast år 1997. Strategin bör uppdateras i samarbete med organisationer och forskare samt tjänstemän och experter inom olika förvaltningsområden. I tillägg behövs en utredning om för- och nackdelarna med straffrättsliga påföljder av eget bruk av narkotika, samt om effekterna av pillertestning och brukarrum både för individer och för samhället överlag.

Alla bör vid behov garanteras rätt till högklassig missbruksvård, oavsett bostadsort. Specialtjänster för komplexa vårdbehov riktar sig ofta till särskilt utsatta grupper, till exempel till personer med missbruksproblem. Det är ofta svårt att nå dessa grupper med tjänster, vilket ökar betydelsen av en välfungerade vårdrelation som bygger på kontinuitet. Missbruksvården är inte lämpad för marknadsekonomiska villkor, såsom regelbunden upphandling av tjänsteleverantörer.

När det gäller vård av psykisk ohälsa och missbruk är tillgången till vård långt från tillräcklig i förhållande till vårdbehovet.  Det har uppskattats att endast en femtedel av patienterna får tillräcklig vård och vård av god kvalitet, samt att över hälften blir helt utan behandling. Väntetiden till tjänsterna är lång. Det finns även stora regionala skillnader när det gäller tillgång till vård, vårdens kvalitet och väntetider.

Vi bromsar spelproblem med fokus på ett ansvarsfullt spelmonopol

Förekomsten av spelande är hög bland finländarna och årligen förloras 1,5 miljarder euro på spel. Spelens popularitet påverkas av att fritiden har ett allt större nöjesfokus. I Finland har spelproblemen överskuggats av positiva budskap om spel och spelrelaterade problem kan förbli obemärkta. Enligt undersökningar finns det i Finland ca 130 000 personer som har spelproblem.

Över hälften av statens intäkter från spel kommer från riskfyllt spelande och från personer med spelrelaterade problem. Merparten av spelandets skadeverkningar härstammar från snabba och lättillgängliga spel, såsom webbspel och spelautomater. För de spel som orsakar mest skador bör varje spelsession inledas med att brukaren identifierar sig elektroniskt.

Lagen bör möjliggöra bruk av information om spelbeteende i förebyggande och skadereducerande syfte. Dessutom bör marknadsföringen av spel regleras mer effektivt än i dag och spelautomaterna bör placeras mer ansvarsfullt.

Spelmonopolet och lotterilagen har en nyckelroll i att förebygga spelrelaterade skadeverkningar. Tolkningen av 52 § i lotterilagen bör utvidgas till att omfatta förebyggande av spelrelaterade skadeverkningar, utveckling av behandling av spelberoende, samt spelforskning. Som ett stöd för att förebygga alkohol-, drog-, och spelrelaterade skador behövs ett principbeslut från statsrådet.

 

 
X
CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
13 + 2 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.