Du är här

Andra stadiet

VI GÖR DET TILLSAMMANS, EHYT SOM STÖD FÖR SKOLOR OCH LÄROANSTALTER!
Vi på EHYT r.f. planerar och förverkligar förebyggande rusmedelsarbete i skolor och läroanstalter. Vår verksamhet riktar sig till barn och unga i olika åldrar på låg-, hög- och andra stadiet för vårdnadshavare, professionella som arbetar med unga samt skolans och läroanstaltens personal. Vi erbjuder arbetsverktyg och material om b la alkohol, nikotinprodukter, cannabis och digitalt spelande, men även information om hur en fungerande grupp skapas och gruppgemenskap upprätthålls.

Här nedan hittas våra utbildningar och arbetsverktyg för skolor och läroanstalter på andra stadiet för främjandet av gemenskap, samarbete och välmående.

Broschyren Rusfenomenet & Gruppfenomenet för yrkesläroanstalter hittas här

Rusfenomenet

Vad? På Rusfenomenet lektionen (75 eller 90 min) diskuteras bland annat följande rusmedelsrelaterade frågor: På vilket sätt har samhällsrelaterade och kulturella förändringar påverkat användningen av rusmedel i Finland under olika tidpunkter? Varför regleras rusmedelsanvändning? Och hur hänger sociala förhållanden och känslor samman med rusmedelsanvändning? Metoden stöder andra stadiets målsättningar i rusmedelsfostran. Lektionens målsättningar är att fördjupa studerandens hälsokunskap inom rusmedelsanvändning och få dem att fundera på rusmedelsanvändning från ett socialt-, kulturellt- och samhällsperspektiv.

Rusfenomenet-presentationen (Till lektionen tillhörande Prezi-presentation)

För vem? Studerande på andra stadiet

Pris?  200€/dag/utbildare* (max 3-4 grupper). Längre utbildningshelheter förhandlas skilt.

 *Obs! Rusfenomenet och Gruppfenomenet utbildningarna är AVGIFTSFRIA för yrkesläroanstalter 2017-2018 (finansieras av social- och hälsovårdsministeriets spetsprojekt).

Gruppfenomenet 

Vad? En två timmars utbildning som ger deltagarna verktyg i hur man skapar och upprätthåller en fungerande grupp bestående av unga. Under utbildningen behandlas b la gruppens stadier, fenomen som sker i grupp, praktiska övningar samt bra tips till olika gruppsituationer. En god gruppanda och stark gemenskap förebygger användning av rusmedel. Som tillägg erbjuder utbildningen en struktur för att behandla olika teman inom välmående. Gruppfenomenet utbildningen och handboken svarar på behovet om hur man bygger upp en diskussionsstund om t.ex. dejting, mobbning, digitalt spelande, cannabis eller vardagshantering.

För vem? Gruppfenomenet-utbildningen är riktat till alla som leder grupper av unga, speciellt till lärare. Även andra arbetare vid läroanstalten drar nytta av utbildningen som t.ex. ungdomsledare. Vi rekommenderar att utbildningen ordnas för alla i undervisningspersonalen samt för personer ansvariga för elevvården. Alla som gått utbildningen får en Gruppfenomenet-handbok. Utbildningen räcker två timmar.

Pris? 300€ för en två timmars utbildning (innehåller resekostnader samt Gruppfenomen-böcker till deltagare)

 *Obs! Rusfenomenet och Gruppfenomenet utbildningarna är AVGIFTSFRIA för yrkesläroanstalter 2017-2018 (finansieras av social- och hälsovårdsministeriets spetsprojekt).

 Gruppfenomenet handbok för grupphandledare hittas här

 

 

Hur ska man tala om cannabis

I samarbete med Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf och Förbundet för Lärare i Idrott och Hälsokunskap rf i Finland förverkligar EHYT rf Hur ska man tala om cannabis-projektet mellan åren 2015–2017. Projektets målsättning är att producera information och forma tillvägagångssätt för cannabisförebyggande arbete i högstadier och läroanstalter på andra stadiet. Mer information på www.ehyt.fi/kannabishanke

Vad är cannabis? Hur mycket cannabis används? Hur skall man tala om cannabis med unga? De här frågorna svarar Hur ska man tala om cannabis-utbildningen på. Under utbildningen (120 min) presenteras en lektions- och föräldrakvällsmodell som t.ex. hälsokunskapsläraren kan använda till att ordna en cannabisfokuserad lektion eller föräldrakväll- Dessutom erbjuder utbildningen ett omfattande faktapaket om cannabis.

För vem? Högstadiets och andra stadiets hälsokunskapslärare, skol- och elevvårdens personal samt alla andra som arbetar med ungdomar.

Pris? Avgiftsfri till slutet av året 2017

 

Hela broschyren 2017: Förebyggande rusmedels- och spelfostran för skolor och läroanstalter (svenskspråkiga skolningar och material från och med sidan 12)

Förebyggande rusmedels- och spelfostran för skolor och läroanstalter (pdf)

Beställningar och mer information:

Katarina Rehnström
Utbildningsplanerare
katarina.rehnstrom(at)ehyt.fi
050 408 1725