Du är här

Högstadie

VI GÖR DET TILLSAMMANS, EHYT SOM STÖD FÖR SKOLOR OCH LÄROANSTALTER!
Vi på EHYT r.f. planerar och förverkligar förebyggande rusmedelsarbete i skolor och läroanstalter. Vår verksamhet riktar sig till barn och unga i olika åldrar på låg-, hög- och andra stadiet för vårdnadshavare, professionella som arbetar med unga samt skolans och läroanstaltens personal. Vi erbjuder arbetsverktyg och material om b la alkohol, nikotinprodukter, cannabis och digitalt spelande, men även information om hur en fungerande grupp skapas och gruppgemenskap upprätthålls.
 

Via rusmedelsförebyggande metoder förstärks elevernas, men också hela skolgemenskapens välmående. Med metoderna (Hubu® och Spelkunskap), utbildningen (Hur ska man tala om cannabis) samt utbildningsmaterialen (Smokefree b la) utökas elevernas, vårdnadshavarnas samt med barn och unga arbetande professionellas kunskaper om välmående. Via det främjas en mindre skadlig rusmedels- och spelkultur.

Hubu®

Vad? Hubu® är en helhet inom rusmedelsfostran där målet är att öka på information om rusmedel samt skapa diskussion om rusmedel bland barn och unga, deras vårdnadshavare samt övriga fostrare i skolan och på läroanstalten. Lektionerna (75 eller 90 min) bygger på en interaktiv röstningsmetod som möjliggör samtliga elevers delaktighet och diskussion. Genom röstningen insamlas aktuell information om elevernas rusmedelsanvändning och attityder till rusmedel som visas som stöd för diskussion under tillfällena för vårdnadshavarna och personalen.
För vem? Högstadieelever samt vårdnadshavare, skolans och läroanstaltens personal

Hubu®-metoden är godkänd som God praxis av institutet för hälsa och välfärd (THL).

Pris: 250€/dag/utbildare, i vilket ingår lektionerna (max 3-4 lektioner/dag), personaltillfället, föräldrakvällen och resekostnaderna. Efter tre dagar är dagspriset 210 euro/dag (inklusive dagarna 1–3). Efter nio dagar är dagspriset 190 euro/dag (inklusive dagarna 1–9). Sista dagens återstående grupp 75 €.
 

Spelkunskap

Vad? Lektionerna (45 min) förstärker elevernas kunskap och färdigheter om digitalt spelandets för- och nackdelar samt får eleverna att inse vikten av balans i spelande och med resten av livet.
Varför? Digitalt spelande är en viktig del av hemmets och skolans mediafostran. En dialog kring spelande mellan barn, vårdnadshavare och skola stöder utformandet av en positiv och trygg spelkultur samt förebygger spelproblem.
 
För vem? Lågstadie- och högstadieelever och deras vårdnadshavare
 
Pris? 300€/dag/utbildare, i vilket ingår lektionerna (max 5 lektioner/dag) och föräldrakvällen. 200€/dag/utbildare utan föräldrakväll. Efter tre dagar är dagspriset 170 €/dag (inklusive dagarna 1–3). Sista dagens återstående 1–2 lektioner 75€. Separat föräldramöte 200 €/1,5 timmar. Separat lärarinfo 100 €/timme, säljs inte utan lektioner.

Smokefree-tävling

Vad? En varje höst återkommande tävling där högstadieklasser gemensamt besluter att förbinda sig till att inte röka, snusa eller använda e-cigaretter under en tävlingsperiod på sex månader. Efter tävlingsperiodens slut lottas vinnare ut bland de klasser som har hållit sig rökfria. Vinnaren i varje kategori får 1000 euro. Tävlingen stöder skolornas arbete för rökfrihet på ett lätt och roligt sätt.

För vem? Klasser på årskurs 7, 8 och 9. Även andra undervisnings- och hobbygrupper bestående av 13-, 14- eller 15-åriga ungdomar kan delta i tävlingen om gruppen samlas regelbundet.

http://smokefree.fi/sv/framsidan/ 

EHYT:s svenskspråkiga broschyren 2018: Förebyggande rusmedels- och spelfostran för skolor och läroanstalter

Förebyggande rusmedels- och spelfostran för skolor och läroanstalter (pdf)

 

Beställningar och mer information:

Katarina Rehnström
Utbildningsplanerare
katarina.rehnstrom(at)ehyt.fi
050 408 1725

 
X