Du är här

Högstadie

VI GÖR DET TILLSAMMANS, EHYT SOM STÖD FÖR SKOLOR OCH LÄROANSTALTER!
Vi på EHYT r.f. planerar och förverkligar förebyggande rusmedelsarbete i skolor och läroanstalter. Vår verksamhet riktar sig till barn och unga i olika åldrar på låg-, hög- och andra stadiet för vårdnadshavare, professionella som arbetar med unga samt skolans och läroanstaltens personal. Vi erbjuder utbildningar, arbetsverktyg och material om b la alkohol, nikotinprodukter, cannabis och digitalt spelande, men även information om hur en fungerande grupp skapas och gruppgemenskapen upprätthålls.
 

Via rusmedelsförebyggande metoder förstärks elevernas, men också hela skolgemenskapens välmående och främjas en mindre skadlig rusmedels- och spelkultur.

Hubu®

Vad? Hubu® är en helhet inom rusmedelsfostran där målet är att öka på information om rusmedel samt skapa diskussion om rusmedel bland barn och unga, deras vårdnadshavare samt övriga fostrare i skolan och på läroanstalten. Lektionerna (75 eller 90 min) bygger på en interaktiv röstningsmetod som möjliggör samtliga elevers delaktighet och diskussion. Genom röstningen insamlas aktuell information om elevernas rusmedelsanvändning och attityder till rusmedel som visas som stöd för diskussion under tillfällena för vårdnadshavarna och personalen.
För vem? Högstadieelever samt vårdnadshavare, skolans och läroanstaltens personal

Hubu®-metoden är godkänd som God praxis av institutet för hälsa och välfärd (THL).

Pris: 250€/dag/utbildare, i vilket ingår lektionerna (max 3-4 lektioner/dag), personaltillfället, föräldrakvällen och resekostnaderna. Efter tre dagar är dagspriset 210 euro/dag (inklusive dagarna 1–3). Efter nio dagar är dagspriset 190 euro/dag (inklusive dagarna 1–9). Sista dagens återstående grupp 75 €.
 

Spelkunskap

Vad? Spelkunskap-lektionerna stärker elevernas kunskap och färdigheter kring digitalt spelande. På lektionerna diskuteras vikten av balans i spelande och med resten av livet och eleverna lär sig även om för- och nackdelar med att spela digitala spel. På föräldramötet diskuteras hur viktigt det är med föräldrarnas insats i spelfostran, samt hur stor roll digitalt spelandet spelar in i barns och ungdomars liv.

Varför? Digitalt spelande är en viktig del av hemmets och skolans mediafostran. En konstruktiv diskussion mellan barnet, föräldrarna och skolan stödjer skapandet av en uppmuntrande och trygg spelkultur samt förebygger spelproblem. 

För vem? Elever i åk 1-9 samt deras föräldrar

Tid? 45 min /elevgrupp och 90 minuter / föräldramöte

Pris: 200€/dag och utbildare (max 5 grupper/dag) eller 300€ / dag och utbildare (max 5 grupper/dag inklusive föräldrakväll). I priset ingår resekostnader och material till föräldramötet.

Smokefree-tävling

Vad? En varje höst återkommande tävling där högstadieklasser gemensamt besluter att förbinda sig till att inte röka, snusa eller använda e-cigaretter under en tävlingsperiod på sex månader. Efter tävlingsperiodens slut lottas vinnare ut bland de klasser som har hållit sig rökfria. Vinnaren i varje kategori får 1000 euro. Tävlingen stöder skolornas arbete för rökfrihet på ett lätt och roligt sätt.

För vem? Klasser på årskurs 7, 8 och 9. Även andra undervisnings- och hobbygrupper bestående av 13-, 14- eller 15-åriga ungdomar kan delta i tävlingen om gruppen samlas regelbundet.

http://smokefree.fi/sv/framsidan/ 

EHYT:s svenskspråkiga broschyren 2018: Förebyggande rusmedels- och spelfostran för skolor och läroanstalter

Förebyggande rusmedels- och spelfostran för skolor och läroanstalter (pdf)

 

Beställningar och mer information:

Katarina Rehnström
Utbildningsplanerare
katarina.rehnstrom(at)ehyt.fi
050 408 1725

 
X