Du är här

Rusmedels- och spelfostran på högstadiet

Lektioner, föräldramöten och personalträffar i förebyggande rusmedelsarbete och digital spelfostran
 
VI GÖR DET TILLSAMMANS, EHYT SOM STÖD FÖR SKOLOR OCH LÄROANSTALTER!
Vi på EHYT r.f. planerar och förverkligar förebyggande rusmedelsarbete i skolor och läroanstalter. Vår verksamhet riktar sig till barn och unga i olika åldrar på låg-, hög- och andra stadiet för vårdnadshavare, professionella som arbetar med unga samt skolans och läroanstaltens personal. Vi erbjuder utbildningar, arbetsverktyg och material om b. la. alkohol, nikotinprodukter, cannabis och digitalt spelande, men även information om hur en fungerande grupp skapas och gruppgemenskapen upprätthålls.
 

Via rusmedelsförebyggande metoder förstärks elevernas, men också hela skolgemenskapens välmående och främjas en mindre skadlig rusmedels- och spelkultur.

 

Hubu
Spelkunskap
Smokefree-tävling
 

Hubu®

För vem? Lektioner för elever i åk 7-9, föräldramöte för elevernas föräldrar och personalträff för skolans personal

Vad? Hubu® är en helhet inom rusmedelsfostran som grundar sig på diskussion om rusmedel med unga, deras föräldrar och skolans personal. Målsättning är att öka på målgruppernas information om rusmedel, diskutera fenomenet och stöda ungdomarna, föräldraskapet och skolan i det rusmedelsförebyggande arbetet. 

På Hubu-lektionerna röstar eleverna anonymt på frågor om b la rusmedelsanvändning, skador och attityder. Den interaktiva röstningsmetoden möjliggör samtliga elevers delaktighet på lektionen. Röstningen fungerar som underlag för en gemensam diskussion om rusmedel, välmående och andra aktuella saker som ungdomarna funderar på. Eftersom användning av rusmedel är till naturen en social händelse, är det viktigt att det diskuteras i grupp. Lektionen strävar till att påverka ungdomarnas uppfattningar om rusmedel och de val de gör i sin vardag. 

Genom röstningen insamlas aktuell information om elevernas användning av rusmedel och attityder som visas och diskuteras under föräldrakvällen och personaltillfället. På de här tillfällena får vuxna stöd och verktyg till det rusmedelsförebyggande arbetet i hemmet och i skolan för att lättare kunna påverka ungas användning av rusmedel. Rusmedelsförebyggande arbetet angår alla och stöder därmed ungdomarnas välmående och sunda uppväxt. 

Hubu®-metoden är godkänd som God praxis av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Hur förbereder sig skolan inför lektionerna? Skolan gör en klassvis tidtabell så att grupperna arbetar med EHYT 2x45 min (max 3 grupper per dag och utbildare), 1x75 min (max 4 grupper per dag och utbildare) eller alternativt 1x67,5 min (max 4 grupper per dag och utbildare). När vi besöker skolan utgår vi från skolans egen timindelning. Lektionerna erbjuds på svenska, finska (Hubu-oppitunnit) och på engelska (Hubu-lessons).

Feedback från Hubu-metoden: Under året 2018 deltog över 16 600 elever, föräldrar och personal på Hubu-lektioner och möten. Enligt feedback-enkäten ansåg 88% av de svenskspråkiga eleverna att Hubu-lektionerna varit nyttiga och väckt tankar. (n=114). 

”Jag tycker lektionen var väldigt nyttig och jag lärde mig nya saker. Jag tycker att  det var bra och ännu bettre var att vi fick svara på frågor och själv tänka på dom" (feedback av högstadieelev 2018) 

”Jag tycker att presentationen inte kunnat vara bättre. Vi fick veta om de negativa sidoeffekterna om de olika rusmedlen men utbildaren som höll presentationen överdrev inte med det. Presentationen och faktan förklarades på så bra sätt att man förstod allting. Det var en bra och lärorik timme." (feedback av högstadieelev 2018)

"Diskussionerna, informationen av vår skolas svar väckte tankar. Mycket att fundera på och så blev jag stärkt i min uppfattning om vikten av att hålla i hop- "det krävs en by". (feedback av förälder 2018)

"Att få veta hur det verkligen är bland ungdomar idag när det gäller rusmedel. Jätte bra föreläsare, lätt att höra på och prata med!" (feedback av förälder 2017)

Pris: 250€/dag och utbildare, i vilket ingår 3-4 lektioner (67,5 min, 75 min eller 90 min), personaltillfället, föräldrakvällen och resekostnaderna.
Efter tre dagar är dagspriset 210 euro/dag (inklusive dagarna 1–3).
Efter nio dagar är dagspriset 190 euro/dag (inklusive dagarna 1–9).
Sista dagens återstående grupp 75 €.
 
Kontakt och beställningar: Katarina Rehnström,  katarina.rehnstrom(at)ehyt.fi,   tel. 050 408 1725
 

Spelkunskap

Vad? Spelkunskap-lektionerna förstärker elevernas kunskap och färdigheter kring digitalt spelande. Under lektionerna behandlas för- och nackdelar med att spela digitala spel och olika sätt att hantera spelandet i vardagen. Under lektionerna behandlas även trygga sätt att använda sociala medier. På föräldramötet diskuteras vikten av föräldrarnas insats i spelfostran, samt vilken roll digitalt spelande har i barns och ungdomars liv.

Varför? Digitalt spelande är en viktig del av hemmets och skolans mediafostran. Både eleverna och de vuxna får ökad kunskap om spel och förståelse av spelandets roll i vardagen. Spelkunskap stöder en konstruktiv diskussion mellan barnet, föräldrarna och skolan, som främjar skapandet av en uppmuntrande och trygg spelkultur samt förebygger spelproblem. 

För vem? Elever i åk 1.-9. samt deras föräldrar 

Tid? 45 min per elevgrupp och 90 minuter per föräldramöte

Pris? Avgiftsfritt. Spelkunskap finansieras 2020 av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Utbildningarna erbjuds avgiftsfritt till svenskspråkiga grundskolor tills vidare.

Spelkunskap-lektioner

Spelkunskap-lektioner (45 min.) bygger på diskussion om digitalt spelande. Lektionens målsättning är att öka elevernas förmåga att reflektera kring sitt eget spelande men även förstå spel som ett större fenomen. Lektionerna ökar elevernas kunskap och färdigheter om spelandets för- och nackdelar, ger möjlighet till diskussion om åldersgränser, identifiering av risker med spelandet samt reflektion kring balansen mellan spelandet och resten av livet. Under lektionerna används frågesport och påståenden för att väcka diskussion. Under lektionen diskuteras publicering, skydd av personuppgifter samt den ansvar och frihet man har gällande telefonandvändning och sociala media.

Spelkunskap föräldrakväll

Spelkunskap föräldrakväll (90 min) baserar sig på en informativ inledning och en gemensam diskussion om spelandet. Föräldrakvällen strävar till att öka föräldrarnas medvetenhet om spelvärlden, förståelse för barns och ungas spelande, spelens påverkningar och uppmuntrar till en aktiv spelfostran hemma. Digitalt spelande är en viktig del av dagens mediefostran. En dialog om spelande mellan barn och vårdnadshavare skapar en grund för en positiv och trygg spelkultur och förebygger spelproblem Vi rekommenderar att föräldrakvällen hålls i samband med Spelkunskap-lektionerna. Målsättningen för föräldratillfället är att diskutera om fenomen relaterade till spelande, inleda en diskussion bland föräldrarna, samt erbjuda verktyg till föräldrarna att hemma hantera barnens spelande.

Hur förbereder sig skolan inför lektionerna?

Skolans kontaktperson föreslår lämpliga datum till undertecknad. Då datumen är fastslagna skickar skolan en lektionstidtabel, så att grupperna arbetar klassvis med oss 45 minuter åt gången (45 min, max. 5 lektioner under en skoldag). Lärarens närvaro är önskvärd men inte nödvändig under lektionerna, via närvaron får hen dock kännedom om spelfostran samt en dos av elevernas funderingar och kunskaper kring temat. När vi besöker skolan utgår vi från skolans egen timindelning. Lektionerna erbjuds på svenska. För en fungerande föräldrakväll önskas att kvällens tema öppnas till föräldrarna i god tid i inbjudan till föräldrakvällen. Vi rekommenderar att föräldrakvällen hålls i samband med Spelkunskap-lektionerna.

Kontakt och beställningar: Annukka Såltin, annukka.saltin(at)ehyt.fi tel. 050 435 4248

Jag besvarar gärna på beställningsfrågor, frågor gällande innehållet och praktiska arrangemang inför utbildningarna.

UNGDOMARNA PÅ SP€L Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland ungdomar hittas här

 

Smokefree-tävling

Vad? En tävling som återkommer varje höst, där högstadieklasser och hobbygrupper besluter att förbinda sig till att inte röka, snusa eller använda e-cigaretter under en tävlingsperiod på 150 dagar. Tävlingen startar i början av oktober och alla grupper tävlar sinsemellan i egna kategorier. Efter tävlingsperioden lottas vinnarna ut bland alla grupper som hållit sig nikotinfria. Vinnaren i varje kategori får ett pris värt 1000€.

Varför? Tävlingen stöder skolornas och hobbygruppernas nikotinfria arbete på ett lätt och roligt sätt.

För vem? Högstadieklasser på årskurs 7, 8 och 9, samt hobbygrupper som samlas regelbundet och består av 13–15 åringar.

Kontakt: Katri Saarela katri.saarela@ehyt.fi

Läs mer på: smokefree.fi/sv

 
X
CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
6 + 5 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.