Du är här

Rusmedels- och spelfostran på högstadiet

Lektioner, föräldramöten och personalträffar i förebyggande rusmedelsarbete och digital spelfostran
VI GÖR DET TILLSAMMANS, EHYT SOM STÖD FÖR SKOLOR OCH LÄROANSTALTER!
Vi på EHYT r.f. planerar och förverkligar förebyggande rusmedelsarbete i skolor och läroanstalter. Vår verksamhet riktar sig till barn och unga i olika åldrar på låg-, hög- och andra stadiet för vårdnadshavare, professionella som arbetar med unga samt skolans och läroanstaltens personal. Vi erbjuder utbildningar, arbetsverktyg och material om b. la. alkohol, nikotinprodukter, cannabis och digitalt spelande, men även information om hur en fungerande grupp skapas och gruppgemenskapen upprätthålls.
 

Via rusmedelsförebyggande metoder förstärks elevernas, men också hela skolgemenskapens välmående och främjas en mindre skadlig rusmedels- och spelkultur.

 

Hubu
Spelkunskap
Smokefree-tävling
 

Hubu®

För vem? Lektioner för elever i åk 7-9, föräldramöte för elevernas föräldrar och personalträff för skolans personal

Vad? Hubu® är en helhet inom rusmedelsfostran som grundar sig på diskussion om rusmedel med unga, deras föräldrar och skolans personal. Målsättning är att öka på målgruppernas information om rusmedel, diskutera fenomenet och stöda ungdomarna, föräldraskapet och skolan i det rusmedelsförebyggande arbetet. 

På Hubu-lektionerna röstar eleverna anonymt på frågor om b la rusmedelsanvändning, skador och attityder. Den interaktiva röstningsmetoden möjliggör samtliga elevers delaktighet på lektionen. Röstningen fungerar som underlag för en gemensam diskussion om rusmedel, välmående och andra aktuella saker som ungdomarna funderar på. Eftersom användning av rusmedel är till naturen en social händelse, är det viktigt att det diskuteras i grupp. Lektionen strävar till att påverka ungdomarnas uppfattningar om rusmedel och de val de gör i sin vardag. 

Genom röstningen insamlas aktuell information om elevernas användning av rusmedel och attityder som visas och diskuteras under föräldrakvällen och personaltillfället. På de här tillfällena får vuxna stöd och verktyg till det rusmedelsförebyggande arbetet i hemmet och i skolan för att lättare kunna påverka ungas användning av rusmedel. Rusmedelsförebyggande arbetet angår alla och stöder därmed ungdomarnas välmående och sunda uppväxt. 

Hubu®-metoden är godkänd som God praxis av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Hur förbereder sig skolan inför lektionerna? Skolan gör en klassvis tidtabell så att grupperna arbetar med EHYT 2x45 min (max 3 grupper per dag och utbildare), 1x75 min (max 4 grupper per dag och utbildare) eller alternativt 1x67,5 min (max 4 grupper per dag och utbildare). När vi besöker skolan utgår vi från skolans egen timindelning. Lektionerna erbjuds på svenska, finska (Hubu-oppitunnit) och på engelska (Hubu-lessons).

Feedback från Hubu-metoden: Under året 2018 deltog över 16 600 elever, föräldrar och personal på Hubu-lektioner och möten. Enligt feedback-enkäten ansåg 88% av de svenskspråkiga eleverna att Hubu-lektionerna varit nyttiga och väckt tankar. (n=114). 

”Jag tycker lektionen var väldigt nyttig och jag lärde mig nya saker. Jag tycker att  det var bra och ännu bettre var att vi fick svara på frågor och själv tänka på dom" (feedback av högstadieelev 2018) 

”Jag tycker att presentationen inte kunnat vara bättre. Vi fick veta om de negativa sidoeffekterna om de olika rusmedlen men utbildaren som höll presentationen överdrev inte med det. Presentationen och faktan förklarades på så bra sätt att man förstod allting. Det var en bra och lärorik timme." (feedback av högstadieelev 2018)

"Diskussionerna, informationen av vår skolas svar väckte tankar. Mycket att fundera på och så blev jag stärkt i min uppfattning om vikten av att hålla i hop- "det krävs en by". (feedback av förälder 2018)

"Att få veta hur det verkligen är bland ungdomar idag när det gäller rusmedel. Jätte bra föreläsare, lätt att höra på och prata med!" (feedback av förälder 2017)

Pris: 250€/dag och utbildare, i vilket ingår 3-4 lektioner (67,5 min, 75 min eller 90 min), personaltillfället, föräldrakvällen och resekostnaderna.
Efter tre dagar är dagspriset 210 euro/dag (inklusive dagarna 1–3).
Efter nio dagar är dagspriset 190 euro/dag (inklusive dagarna 1–9).
Sista dagens återstående grupp 75 €.
 
Kontakt och beställningar: Katarina Rehnström,  katarina.rehnstrom(at)ehyt.fi,   tel. 050 408 1725
 

Spelkunskap

Vad? Spelkunskap-lektionerna stärker elevernas kunskap och färdigheter kring digitalt spelande. På lektionerna diskuteras vikten av balans i spelande och med resten av livet och eleverna lär sig även om för- och nackdelar med att spela digitala spel. På föräldramötet diskuteras hur viktigt det är med föräldrarnas insats i spelfostran, samt hur stor roll digitalt spelandet spelar in i barns och ungdomars liv.

Varför? Digitalt spelande är en viktig del av hemmets och skolans mediafostran. En konstruktiv diskussion mellan barnet, föräldrarna och skolan stödjer skapandet av en uppmuntrande och trygg spelkultur samt förebygger spelproblem. 

För vem? Elever i åk 1-9 samt deras föräldrar

Tid? 45 min /elevgrupp och 90 minuter / föräldramöte

Kontakt: Annukka Såltin,  annukka.saltin(at)ehyt.fi

Spelkunskap finansieras 2019 av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Utbildningarna erbjuds avgiftsfritt till svenskspråkiga grundskolor under år 2019. För mer information kontakta utbildningsplaneraren Annukka Såltin.

UNGDOMARNA PÅ SP€L Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland ungdomar hittas här

 

Smokefree-tävling

Vad? En varje höst återkommande tävling där högstadieklasser gemensamt besluter att förbinda sig till att inte röka, snusa eller använda e-cigaretter under en tävlingsperiod på sex månader. Efter tävlingsperiodens slut lottas vinnare ut bland de klasser som har hållit sig rökfria. Vinnaren i varje kategori får 1000 euro. Tävlingen stöder skolornas arbete för rökfrihet på ett lätt och roligt sätt.

För vem? Klasser på årskurs 7, 8 och 9. Även andra undervisnings- och hobbygrupper bestående av 13-, 14- eller 15-åriga ungdomar kan delta i tävlingen om gruppen samlas regelbundet.

http://smokefree.fi/sv/framsidan/ 

Kontakt: Katri Saarela,   katri.saarela(at)ehyt.fi

 
X