Du är här

Rusmedels- och spelfostran på lågstadiet

Lektioner och föräldramöten inom förebyggande rusmedelsarbete och digital spelfostran
 
VI GÖR DET TILLSAMMANS, EHYT SOM STÖD FÖR SKOLOR OCH LÄROANSTALTER!
Vi på EHYT r.f. planerar och förverkligar förebyggande rusmedelsarbete i skolor och läroanstalter. Vår verksamhet riktar sig till barn och unga i olika åldrar på låg-, hög- och andra stadiet för vårdnadshavare, professionella som arbetar med unga samt skolans och läroanstaltens personal. Vi erbjuder utbildningar, arbetsverktyg och material om b la alkohol, nikotinprodukter, cannabis och digitalt spelande, men även information om hur en fungerande grupp skapas och gruppgemenskapen upprätthålls.
 

Lågstadie-elever möter vi på rusmedel- samt digitala spellektioner (Ska vi snacka? och Spelkunskap). Lektionerna ökar elevernas hälsokunskapsfärdigheter (information, kunskap, kritiskt tänkande, självkännedom och etiskt ansvar) som i sin tur främjar en sundare spel- och rusmedelskultur. 

 

Ska vi snacka?
Spelkunskap

Ska vi snacka?

För vem? Lektioner för elever i årskurs 5-6 samt deras föräldrar.

Vad? Rusmedelsfostran som baserar sig på berättelser och diskussion med barn och deras föräldrar. Lågstadieelever ser rusmedelsbruk i sin omgivning, i medier och det väcker frågor hos dem. Därför är det viktigt att fostrare talar med sina barn om exempel på rusmedelsanvändning de ser i sin omgivning och om vad barnen själva anser om andras rusmedelsanvändning. Det är även viktigt att barnen får information om rusmedlens skadliga effekter på hälsan. På grund av att detta redan ingår i läroplanen för den grundläggande utbildningen betonar Ska vi snacka? betydelsen av sociala situationer.

Hur? På en lektionshelhet arbetar elever i smågrupper med diskussionsväckande bilder. Bilderna är från skolelevers vardag i hemmet, på skolgården, busshållplatsen, på nätet och speglar sociala situationer där alkoholbruk, rökning och snusanvändning kan ske. Berättelserna diskuteras tillsammans på lektionen och presenteras på mötet för föräldrar. Dessutom förmedlar eleverna hälsningar och frågor till vuxna som visas under föräldrakvällen. Föräldrarna uppmuntras att fortsätta svara på barnens frågor i hemmet och på det sättet öppna eller upprätthålla en diskussion om rusmedel mellan och barnen och föräldrarna. Lektionerna uppfyller lågstadieelevernas behov av att få svar på sådant de funderar på kring nikotinprodukter och alkohol. Målsättningen med föräldrakvällarna är att vårdnadshavare ännu bättre kan förstå hur barn ser på rusmedel och hur de upplever det i sin omgivning.

Hur förbereder sig skolan inför lektionerna? Skolan gör en klassvis tidtabell så att grupperna arbetar med EHYT 2x45 min (2-3 grupper per dag och utbildare). När vi besöker skolan utgår vi från skolans egen timindelning. Lektionerna erbjuds på svenska, finska (Juteltaisko?) och engelska (Can we talk?)
 
Pris: 200€/dag/utbildare, i vilket ingår lektionerna 90 min (max 2-3 lektioner/dag) och föräldrakvällen. Efter tre dagar är dagspriset 170€/dag (inklusive dagarna 1–3). Sista dagens återstående grupp 75 €.
 
Kontakt och beställningar: Katarina Rehnström,  katarina.rehnstrom(at)ehyt.fi,   tel. 050 408 1725
 
Lektionsmodellen Ska vi snacka? med tillhörande övningar

Spelkunskap

Vad? Spelkunskap-lektionerna förstärker elevernas kunskap och färdigheter kring digitalt spelande. Under lektionerna behandlas för- och nackdelar med att spela digitala spel och olika sätt att hantera spelandet i vardagen. Med eleverna på åk 5.-6. behandlas även trygga sätt att använda sociala medier. På föräldramötet diskuteras vikten av föräldrarnas insats i spelfostran, samt vilken roll digitalt spelande har i barns och ungdomars liv.

Varför? Digitalt spelande är en viktig del av hemmets och skolans mediafostran. Både eleverna och de vuxna får ökad kunskap om spel och förståelse av spelandets roll i vardagen. Spelkunskap stöder en konstruktiv diskussion mellan barnet, föräldrarna och skolan, som främjar skapandet av en uppmuntrande och trygg spelkultur samt förebygger spelproblem. 

För vem? Elever i åk 1.-9. samt deras föräldrar och personalträff för skolans personal

Tid? 45 min per elevgrupp och 90 minuter per föräldramöte

Pris? Avgiftsfritt. Spelkunskap finansieras år 2019 av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Utbildningarna erbjuds avgiftsfritt till svenskspråkiga grundskolor under år 2019.

Spelkunskap-lektioner

Spelkunskap-lektioner (45 min.) bygger på diskussion om digitalt spelande. Lektionens målsättning är att öka elevernas förmåga att reflektera kring sitt eget spelande men även förstå spel som ett större fenomen. Lektionerna ökar elevernas kunskap och färdigheter om spelandets för- och nackdelar, ger möjlighet till diskussion om åldersgränser, identifiering av risker med spelandet samt reflektion kring balansen mellan spelandet och resten av livet. Under lektionerna används frågesport, påståenden och video för att väcka diskussion. På lektionen för 5.-6. klassister diskuteras publicering, skydd av personuppgifter samt det ansvar och den frihet man har gällande telefonandvändning och sociala media.

Spelkunskap föräldrakväll

Spelkunskap föräldrakväll (90 min) baserar sig på en informativ inledning och en gemensam diskussion om digitalt spelande. Föräldrakvällen strävar till att öka föräldrarnas medvetenhet om spelvärlden, förståelse för barns och ungas spelande, spelens påverkningar och uppmuntrar till en aktiv spelfostran hemma. Digitalt spelande är en viktig del av dagens mediefostran. En dialog om spelande mellan barn och vårdnadshavare skapar en grund för en positiv och trygg spelkultur och förebygger spelproblem. Vi rekommenderar att föräldrakvällen hålls i samband med Spelkunskap-lektionerna. Målsättningen under föräldratillfället är att diskutera om fenomen relaterade till spelande, inleda en diskussion bland föräldrarna samt erbjuda verktyg till föräldrarna att hemma hantera barnens spelande.

Hur förbereder sig skolan inför lektionerna?

Skolans kontaktperson föreslår lämpliga datum till undertecknad. Då datumen är fastslagna skickar skolan en lektionstidtabell så att grupperna arbetar klassvis med oss 45 minuter åt gången (45 min, max. 5 lektioner under en skoldag). Lärarens närvaro är önskvärd men inte nödvändig under lektionerna, via närvaron får hen dock kännedom om spelfostran samt en dos av elevernas funderingar och kunskaper kring temat. När vi besöker skolan utgår vi från skolans egen timindelning. Lektionerna erbjuds på svenska. För en fungerande föräldrakväll önskas att kvällens tema öppnas till föräldrarna i god tid vid inbjudan till föräldrakvällen. Vi rekommenderar att föräldrakvällen hålls i samband med Spelkunskap-lektionerna.

Kontakt och beställningar: Annukka Såltin, annukka.saltin(at)ehyt.fi tel. 050 435 4248
Jag besvarar gärna på beställningsfrågor, frågor gällande innehållet och praktiska arrangemang inför utbildningarna.

UNGDOMARNA PÅ SP€L Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland ungdomar hittas här

 

 
X
CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
4 + 0 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.