Du är här

Rusmedels- och spelfostran på lågstadiet

Lektioner och föräldramöten inom förebyggande rusmedelsarbete och digital spelfostran
VI GÖR DET TILLSAMMANS, EHYT SOM STÖD FÖR SKOLOR OCH LÄROANSTALTER!
Vi på EHYT r.f. planerar och förverkligar förebyggande rusmedelsarbete i skolor och läroanstalter. Vår verksamhet riktar sig till barn och unga i olika åldrar på låg-, hög- och andra stadiet för vårdnadshavare, professionella som arbetar med unga samt skolans och läroanstaltens personal. Vi erbjuder utbildningar, arbetsverktyg och material om b la alkohol, nikotinprodukter, cannabis och digitalt spelande, men även information om hur en fungerande grupp skapas och gruppgemenskapen upprätthålls.
 

Lågstadieelever möter vi på rusmedel- samt digitala spellektioner (Ska vi snacka? och Spelkunskap). Metoderna på lektionerna ökar elevernas hälsokunskapsfärdigheter (information, kunskap, kritiskt tänkande, självkännedom och etiskt ansvar) som i sin tur främjar en sundare spel- och rusmedelskultur. 

Ska vi snacka?

Spelkunskap

Ska vi snacka?

För vem? Lektioner för elever i årskurs 5-6 samt deras föräldrar.

Vad? Rusmedelsfostran som baserar sig på berättelser och diskussion med barn och deras föräldrar. Lågstadieelever ser rusmedelsbruk i sin omgivning, i medier och det väcker frågor hos dem. Därför är det viktigt att fostrare talar med sina barn om exempel på rusmedelsanvändning de ser i sin omgivning och om vad barnen själva anser om andras rusmedelsanvändning. Det är även viktigt att barnen får information om rusmedlens skadliga effekter på hälsan. På grund av att detta redan ingår i läroplanen för den grundläggande utbildningen betonar Ska vi snacka? betydelsen av sociala situationer.

Hur? På en lektionshelhet arbetar elever i smågrupper med diskussionsväckande bilder. Bilderna är från skolelevers vardag i hemmet, på skolgården, busshållplatsen, på nätet och speglar sociala situationer där alkoholbruk, rökning och snusanvändning kan ske. Berättelserna diskuteras tillsammans på lektionen och presenteras på mötet för föräldrar. Dessutom förmedlar eleverna hälsningar och frågor till vuxna som visas under föräldrakvällen. Föräldrarna uppmuntras att fortsätta svara på barnens frågor i hemmet och på det sättet öppna eller upprätthålla en diskussion om rusmedel mellan och barnen och föräldrarna. Lektionerna uppfyller lågstadieelevernas behov av att få svar på sådant de funderar på kring nikotinprodukter och alkohol. Målsättningen med föräldrakvällarna är att vårdnadshavare ännu bättre kan förstå hur barn ser på rusmedel och hur de upplever det i sin omgivning.

Hur förbereder sig skolan inför lektionerna? Skolan gör en klassvis tidtabell så att grupperna arbetar med EHYT 2x45 min (2-3 grupper per dag och utbildare). När vi besöker skolan utgår vi från skolans egen timindelning. Lektionerna erbjuds på svenska, finska (Juteltaisko?) och engelska (Can we talk?)
 
Pris: 200€/dag/utbildare, i vilket ingår lektionerna 90 min (max 2-3 lektioner/dag) och föräldrakvällen. Efter tre dagar är dagspriset 170€/dag (inklusive dagarna 1–3). Sista dagens återstående grupp 75 €.
 
Kontakt och beställningar: Katarina Rehnström,  katarina.rehnstrom(at)ehyt.fi,   tel. 050 408 1725
 
Lektionsmodellen Ska vi snacka? med tillhörande övningar

Spelkunskap

Vad? Spelkunskap-lektionerna stärker elevernas kunskap och färdigheter kring digitalt spelande. På lektionerna diskuteras vikten av balans i spelande och med resten av livet och eleverna lär sig även om för- och nackdelar med att spela digitala spel. På föräldramötet diskuteras hur viktigt det är med föräldrarnas insats i spelfostran, samt hur stor roll digitalt spelandet spelar in i barns och ungdomars liv.

Varför? Digitalt spelande är en viktig del av hemmets och skolans mediafostran. En konstruktiv diskussion mellan barnet, föräldrarna och skolan stödjer skapandet av en uppmuntrande och trygg spelkultur samt förebygger spelproblem. 

För vem? Elever i åk 1-9 samt deras föräldrar

Tid? 45 min /elevgrupp och 90 minuter / föräldramöte

Pris? avgiftsfritt

Kontakt: Annukka Såltin,  annukka.saltin(at)ehyt.fi

Spelkunskap finansieras 2019 av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Utbildningarna erbjuds avgiftsfritt till svenskspråkiga grundskolor under år 2019. För mer information kontakta utbildningsplaneraren Annukka Såltin.

UNGDOMARNA PÅ SP€L Information till fostrare om digitala spel och spel om pengar bland ungdomar hittas här

 

 
X