Olet täällä

Toinen aste

Tarjoamme toisen asteen oppilaitoksille työkaluja ehkäisevään päihdetyöhön sekä yhteisöllisyyden, osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

 

PÄIHDEILMIÖ-OPPITUNNIT
RYHMÄILMIÖ-KOULUTUS
KANNABIS-KOULUTUKSET
MATERIAALIT HYVINVOINTIVIRTAA-VIIKOLLE 
JULKAISUT
 

Päihdeilmiö-oppitunnit

Kenelle? Toisen asteen opiskelijoille

Mitä? Vuorovaikutus, pohdinta ja uudet näkökulmat luovat pohjaa vaikuttavalle päihdekasvatukselle. Päihdeilmiö-oppitunti toisen asteen opiskelijoille hyödyntää juuri näitä vaikuttavaksi todettuja väyliä. Päihdeilmiö-oppitunnilla päihteiden käyttöä tarkastellaan sosiaalisesta, kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Päihdeilmiö-oppitunnin alkupuolella keskustellaan suomalaisten päihteiden käytössä tapahtuneista muutoksista 1900-luvuta tähän päivään saakka. Lopputunnista pohditaan miellekartan avulla päihteisiin liittyviä mielikuvia ja jutellaan yhdessä päihteiden käytön syistä ja seurauksista.

Miksi? Koska päihteiden käyttö on sosiaalista, siitä on tärkeää keskustella ryhmässä. Opiskelijat saavat valmiuksia tehdä harkitumpia päihteiden käyttöön liittyviä valintoja, kun aiheesta keskustellaan rakentavasti ja eri näkökulmia huomioiden. Päihdeilmiö-oppitunti tukee päihdekasvatuksen tavoitteita toisen asteen oppilaitoksissa.

Miten? Päihdeilmiö-oppitunti toteutetaan tutussa ryhmässä (10-30 opiskelijaa) ja se on kestoltaan 75/90min oppilaitoksen toiveen mukaan. Oppitunnit saatavana suomeksi, ruotsiksi (Rusfenomenet) ja englanniksi (The phenomenon of intoxicating substances).

Palautetta: Vuosina 2017-2018 Päihdeilmiö-oppitunneille osallistui reilut 13 000 opiskelijaa. Palautekyselyn perusteella 91 % opiskelijoista koki koulutuksen antaneen heille tarpeellista ja hyödyllistä tietoa ja 94 % vastanneista koki kyselyn mukaan voineensa kertoa ja keskustella omista näkemyksistään oppitunnilla. (n=1489).

”Ryhmätehtävä tunnilla oli hyvä ja pisti todella miettimään. Moni huomasi miten erilaisia vaikutuksia päihteiden käytöllä voi olla, sellaisiakin, joita ei tullut heti ajatelleeksikaan” (osallistujan palaute 2018)

”Luulin ennen tunnin alkua, että tää on samanlaista päihdepuhetta kuin aikaisemmin on ollut. Yllätyin positiivisesti siitä, että tunti oli viihdyttävä ja samalla sai miettimään omaa ja lähipiirin päihteiden käyttöä” (osallistujan palaute 2018)

Hinta:  200€/päivä, hinta sisältää 3-4 ryhmän oppitunnit ja kouluttajan matkakulut.

Koulutustilaukset ja lisätietoa: koulutukset(a)ehyt.fi, koulutussuunnittelija Anu Rautama p. 050  325 9273

Tutustu Päihdeilmiö-oppaaseen 

Tutustu Päihdeilmiö-oppitunnin prezi-esitykseen

Tilaa maksuton Päihdeilmiö-esite


Ryhmäilmiö-koulutus

Kenelle? Toisen asteen oppilaitosten opettajille ja muulle henkilökunnalle, nuorten kanssa toimiville

Mitä? Ryhmäilmiö-koulutuksessa perehdytään keinoihin luoda toimivia nuorten ryhmiä. Koulutuksessa käydään läpi mm. ryhmän vaiheita, ryhmässä tapahtuvia ilmiöitä, käytännön harjoitteita sekä hyviä vinkkejä erilaisiin ryhmätilanteisiin. Oman lukunsa koulutuksessa ja Ryhmäilmiö-kirjassa saavat myös erilaiset hyvinvointiin liittyvät teemat, joiden käsittelyyn Ryhmäilmiö-materiaali tarjoaa oivia vinkkejä: Miten rakentaa hyvä keskusteluhetki nuorten kanssa esimerkiksi seurustelusta, kiusaamisesta, digipelaamisesta, kannabiksesta tai laajemmin arjenhallinnasta?

Miksi? Toisen asteen oppilaitoksissa on aiempaa vähemmän pysyviä ryhmiä; pikemminkin voidaan puhua joustavista ryhmistä. Joustaviakin ryhmiä voi ja pitää tukea ja kehittää. Onnistunut kiinnittyminen opiskelijaryhmään lisää opiskelijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Se myös tutkitusti tehostaa opintomenestystä ja opintojen läpäisyä. Ryhmäilmiö-koulutus tukee yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamista.

Miten? Ryhmäilmiö-koulutus on kestoltaan 2 tuntia, maksimi ryhmäkoko on 40. Koulutus saatavana suomeksi ja ruotsiksi (Gruppfenomenet).

Palautetta: Vuosina 2017-2018 Ryhmäilmiö-koulutuksiin osallistui n 1800 opettajaa ja henkilökunnan jäsentä. Palautteen perusteella Ryhmäilmiö-koulutukseen osallistuneista 84,2 % koki, että koulutus oli selkeä ja johdonmukainen. 74,1 % arvioi, että Ryhmäilmiö-koulutus ja -kirja motivoivat heitä kiinnittämään uutta tai erityistä huomiota ryhmän ohjaamiseen. 69,5 % arvioi saaneensa koulutuksesta ja kirjasta uusia valmiuksia ryhmän ohjaamiseen (n. 429)

”Asiat käytiin kiinnostavalla tavalla läpi. Käsittelytapa laittoi miettimään nykytilannetta, mikä siinä on hyvää ja mikä huonoa ja loi sitä kautta hyvän pohjan uudelle.” (osallistujan palaute 2018)

”Ryhmäytymisen merkitys kirkastui ja se, miten se auttaa koko yhteisöä ja erityisesti nuoria” (osallistujan palaute 2018)

Hinta: 300€ /koulutus, hinta sisältää Ryhmäilmiö-käsikirjat osallistujille ja kouluttajan matkakulut

Koulutustilaukset ja lisätietoa: koulutukset(a)ehyt.fi; koulutussuunnittelija Anu Rautama p. 050  325 9273

Tutustu Ryhmäilmiö-käsikirjaan

Tilaa maksuton Ryhmäilmiö-esite


Kannabis-koulutukset 

Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille on EHYTin ja YADin yhteishanke, jossa on luotu interventiomalli kannabista käyttävien nuorten tueksi. Interventiomallin maksuttomia koulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea vuoden 2020 loppuun saakka.

Lisätietoja hankkeen sivuilta www.kannabishanke.fi

Materiaalia kannabikseen liittyen on ladattavissa myös osoitteessa www.ehyt.fi/kannabishanke, jossa vuosina 2015 – 2017 toteutetun Miten puhua kannabiksesta -hankkeen materiaalit vapaasti ladattavissa.

Lisätietoa:

Projektipäällikkö
Kim Kannussaari
kim.kannussaari(a)ehyt.fi
050 597 7555


Hyvät ja huonot bileet -Hyvinvointivirtaa-materiaali 

Hyvät ja huonot bileet-toimintapiste on tarkoitettu tueksi päihdeaiheisen oppitunnin, teemapäivän tai työpajan järjestämiseen toisen asteen oppilaitoksissa. Toimintapisteen tarkoituksena on  saada opiskelijat pohtimaan sitä, mikä tekee bileistä hyvät ja mikä huonot. Opiskelijoiden kanssa keskustellaan vastauksista, mutta oikeita ja vääriä vastauksia ei ole; jokaisella on oikeus mielipiteeseensä. Tavoitteena on positiivinen ja rakentava keskustelu; jossa pohditaan teemaa monelta näkökannalta: miten voidaan varmistaa, että bileistä tulee hyvät/mitä kannattaa ottaa huomioon, ettei bileissä tapahtuisi mitään ikävää?

Toimintapiste tarvitsee vetäjäkseen 1-2 henkilöä oppilaitoksesta. Lisäksi tarvitaan fläppi/liitutaulu, kyniä ja post-it lappuja. Ohjeistus toimintapisteen toteuttamiseen ohessa:

Työskentelyohje - Hyvät ja huonot bileet

Hyvät bileet-kyltti

Huonot bileet-kyltti


Päihdeilmiö-rastirata -Hyvinvointivirtaa-materiaali

Päihdeilmiö-rastirata on tarkoitettu tueksi päihdeaiheisen oppitunnin, teemapäivän tai työpajan järjestämiseen toisen asteen oppilaitoksissa. Tehtäväradan tavoitteena on saada opiskelijat pohtimaan päihteiden käyttöä erilaisista näkökulmista ja virittää keskustelua päihteiden vaikutuksesta työkykyyn. Materiaali sopii mainiosti hyödynnettäväksi ammatillisten oppilaitosten Hyvinvointivirtaa-viikolla. Päihdeilmiö-rastirata sisältää neljä erilaista, päihteisiin, hyvinvointiin ja työkykyyn liittyvää rastipistettä, joita opiskelijat kiertävät ryhmissä. Yksi rasti kestää noin 15 minuuttia. Voit valita yhden tai useamman rasteista kiertopistetyöskentelyyn.

Rastien tehtäväkortit löytyvät alta erillisenä tiedostona. Tulosta tehtäväkortit ja jaa ne valmiiksi rastipisteille. Jaa rastipisteille myös paperia ja kyniä valmiiksi. Rastilla nro 2. tarvitaan tietokone/tabletti videon katsomista varten. Jaa opiskelijat neljään 3‒5 hengen ryhmään. Mikäli opiskelijoita on enemmän, voit myös jakaa heidät esimerkiksi kahdeksaan ryhmään, jolloin kaksi ryhmää suorittaa samaan aikaan tiettyä tehtävää. Tehtävien vastaukset käydään läpi, kun kaikki rastipisteet on kierretty. Kaikkiin tehtäviin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, mutta rastin nro 1. oikeat vastaukset on koottu valmiiksi esitykseen: ”Päihdeilmiö-rastirata – tehtävien vastaukset”. Purkukeskusteluun on hyvä varata aikaa noin puoli tuntia.

Työskentelyohje Päihdeilmiö-rastiradan vetäjälle

Päihdeilmiö-rastiradan tehtävät

Päihdeilmiö-rastirata, tehtävien vastaukset

Päihdeilmiö-video


 Päihdeilmiö-video ja ohjeistus

EHYT ry:n ja Tussitaikureiden tuottama Päihdeilmiö-video pyrkii nimensä mukaisesti perkaamaan koko päihteisiin liittyvää ilmiötä. Suurennuslasin alle joutuvat niin päihteiden aiheuttamat haitat, sääntely kuin päihteiden sosiaalinen puoli. Videolla käsitellään muun muassa seuraavia teemoja: Kuka keksi päihteet? Ovatko ne tie turmioon? Miksi ihmiset ylipäätään haluavat päihtyä? Miten eri puolilla maailmaa suhtaudutaan eri päihteisiin?

Video ja siihen liittyvät keskustelukysymykset auttavat keskustelun alkuun esimerkiksi päihdekasvatustunnilla ja ohjaavat pohtimaan ilmiötä monipuolisesti. Päihdeilmiö-video soveltuu niin nuorten kuin aikuistenkin kanssa käytäviin päihdekeskusteluihin, yläkouluikäisistä alkaen. Video on vapaasti käytettävissä.

Videosta on tuotettu suomen-, ruotsin- ja engalnninikeliset versiot jotka löytyvät EHYT ry:n YouTube-kanavalta: Päihdeilmiö, Rusfenomenet ja The Phenomenom of Intoxicating Substances.

Työskentelyohje Päihdeilmiö-videon hyödyntämiseen


Julkaisut

Oppilaitosyhteisössä on mahdollisuus, ratkaisuja ehkäisevän työn käytännön toteuttamiseen (Seminaari Päihdepäivillä 2019) Oppilaitosyhteisöissä tavoitetaan valtaosa nuorten ja nuorten aikuisten ikäluokasta. Sen vuoksi oppilaitokset ovat erityisen otollinen paikka vaikuttaa nuorten hyvinvointiin. Kaikki nuorten hyvinvointia tukeva työ on samalla ehkäisevää päihdetyötä. Vaikuttava ehkäisevä päihdetyö oppilaitosyhteisöissä koostuu toimivista rakenteista, yhteisön tukemisesta ja yksilön huomioimisesta. Seminaaritallenteessa pääset kurkistamaan käytännön ratkaisuihin näillä kolmella eri tasolla. (Alkaa n.kohdassa 14.50)

Amis hyvin, kaikki hyvin (2016) on kirja ammattiin opiskelevien hyvinvoinnista, sen rakennuspalikoista ja taustatekijöistä. Kirja on tarkoitettu kaikille nuorten kanssa työskenteleville, mutta soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi hyvinvointityön johtamisen apuna, opettajankoulutuksessa, järjestöjen hyvinvointityön siivittäjänä sekä nuorisotyön arkisen kohtaamisen tukena.

Yhteisöjen aika - Ryhmäilmiö-malli ja sosiaalipedagogiikka ammatillisissa oppilaitoksissa (2016) on tutkimus Ryhmäilmiö-menetelmän vastaanotosta ammatillisissa oppilaitoksissa. Samalla tutkimus on laajempi tapaustutkimus sosiaali- ja ryhmäpedagogisten toimintatapojen hyödyistä, mahdollisuuksista ja esteistä ammatillisessa koulutuksessa. Katsauksessa pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mitä ammattiin opiskelevat haluavat elämältä? Kuinka oppilaitokset valmistavat hyvään elämään ja työelämään? Mitä ovat ammatillisten opettajien arkityön kipupisteet? Millaista johtamista ammatilliset opettajat toivovat?

Kuinka terveyttä tehdään? Sosioekonomiset terveyserot ja ammatilliset oppilaitokset niiden kaventajina (2014) on katsaus, jossa käydään läpi tutkimustuloksia terveyden sosiaalisista ulottuvuuksista. Niiden pohjalta esitetään konkreettinen toimintalinja nuorten sosiaalisen pääoman ja luottamuksen vahvistamiseksi. Toiminnan keskiössä ovat koulut ja etenkin ammatilliset oppilaitokset.

Ryyppäämällä ryhmäksi? Ehkäisevän päihdetyön karttalehtiä nuorten ja nuorten aikuisten juomiskulttuureihin (2012) on tutkimus 48 eri opiskelijaryhmän juomisesta ja juomisessa vaikuttavista sosiaalisista, kulttuurisista ja moraalisista tekijöistä. Juominen on nuorille ja nuorille aikuisille yhdessäolon rituaali. Juomalla ylitetään yhdessä arkea ja kirkastetaan niitä tekijöitä, jotka muodostavat erillisistä yksilöistä yhteisen ”meidät”.  Tämä avaa ehkäisevälle päihdetyölle selkeän toimintakentän. Tarve juoda vähenee, jos nuoret kokevat kuuluvansa ryhmään ja ympäröivään maailmaan jokapäiväisessä arjessaan. Tutkimustuloksia verrataan 2000-luvun ehkäisevän päihdetyön näkökulmiin ja analyysin perusteella linjataan tulevaisuuden ehkäisevää päihdetyötä laadukkaammaksi ja tuloksellisemmaksi.


Utbud på svenska

Utbildningar och material riktat till andra stadiet hittas på:

http://www.ehyt.fi/sv/andra-stadiet

http://www.ehyt.fi/sv/materialbank

Beställningar och mer information:

Katarina Rehnström
Utbildningsplanerare
katarina.rehnstrom(at)ehyt.fi
050 408 1725

 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
9 + 1 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.